Tài liệu

Báo cáo thiết kế kỹ thật thi công và dự toán chi phí

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BC/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BÁO CÁO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ

Ngày: ....../....../.........

Trưởng

 

phòng:..........................

 

chữ

ký:.............

Người thực hiện:......................... chữ ký:.............

Tên dự án: .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Địa điểm: ..........................................................................................................................................

1. Căn cứ pháp lý: ............................................................................................................................

- ........................................................................................................................................................

2. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công:.................................................................................................
2.1 Đơn vị tư vấn TKKTTC: ......................................................- Thời điểm lập: 
- Cơ quan chuyên ngành thẩm duyệt (nếu có) và hồ sơ kèm theo:.....................................................
2.2 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng: ............................................................................................
2.3 Nội dung thiết kế: ........................................................................................................................
- Nội dung chính: ..............................................................................................................................
- Chi tiết: ...........................................................................................................................................

3. Hồ sơ dự toán chi phí:..................................................................................................................
3.1 Đơn vị tư vấn lập dự toán: ..................................................- Thời điểm lập: 
- Cơ quan chuyên ngành thẩm duyệt (nếu có) và hồ sơ kèm theo:.....................................................
3.2 Các Quy định, văn bản pháp luật áp dụng: ..................................................................................
3.3 Nội dung chi phí: .........................................................................................................................

TT

Nội dung

Giá trị đầu tư

(đã gồm VAT)

Giá trị

phân bổ ...

Ghi chú

Tổng cộng = A+B

A

Tổng mức đầu tư xây dựng 

1

Chi phí xây lắp

2

Chi phí thiết bị

3

Chi phí giải phóng mặt bằng

4

Chi phí quản lý dự án

5

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

6

Chi phí khác

7

Chi phí dự phòng

B

Các chi phí liên quan

1

Chi phí chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất

background image

2

Chi phí lãi vay

Bằng chữ: ..........................................................................................................................................

Mô tả tài liệu

Toàn bộ biểu mẫu, quy trình quản lí dự án đầu tư.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
28/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0