Tài liệu

Báo cáo kết quả học tập

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung

 

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

BÁO CÁO

V/v kết quả học tập và vận dụng vào công việc

Ho và tên:
Mã  số  NV:

Bộ phận:

Khoá đào tạo:

Kết quả học tập:
1. Đạt:                
                
2. Không đạt:                                      Lý do: 

3. Nhận xét thêm:

Vận dụng vào công việc:
1. Vận dụng tốt:

2. Không vận dụng được:                               Lý do:

3. Nhận xét thêm:

Ngày        tháng      năm

Ý kiến Trưởng bộ phận

Người báo cáo (ký tên)

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
870
3 tài liệu
0
1692
4 tài liệu
0
2774
2 tài liệu
0
1386
1 tài liệu
0
853
4 tài liệu
0
5234
1 tài liệu
0
928
2 tài liệu
0
1239
6 tài liệu
0
3492

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
870
26/09/2018
3 tài liệu
0
1692
26/09/2018
4 tài liệu
0
2774
26/09/2018
2 tài liệu
0
1386
26/09/2018
1 tài liệu
0
853
26/09/2018
4 tài liệu
0
5234
26/09/2018
1 tài liệu
0
928
26/09/2018
2 tài liệu
0
1239
26/09/2018
6 tài liệu
0
3492