Tài liệu

BANG_KPI_PHONG_HCNS

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

BẢNG KPI PHÒNG HCNS (NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH)

background image

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1700
1 tài liệu
0
1313
1 tài liệu
0
6114
4 tài liệu
0
1731
3 tài liệu
0
1475
9 tài liệu
0
3821
4 tài liệu
0
1615
1 tài liệu
0
773

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
1700
17/01/2019
1 tài liệu
0
1313
17/01/2019
1 tài liệu
0
6114
17/01/2019
4 tài liệu
0
1731
17/01/2019
3 tài liệu
0
1475
17/01/2019
9 tài liệu
0
3821
17/01/2019
4 tài liệu
0
1615
17/01/2019
1 tài liệu
0
773