Tài liệu

BANG_KPI_PHONG_HCNS

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

BẢNG KPI PHÒNG HCNS (NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH)

background image

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2107
1 tài liệu
0
1569
1 tài liệu
0
6825
4 tài liệu
0
2089
3 tài liệu
0
1762
9 tài liệu
0
4575
4 tài liệu
0
1989
1 tài liệu
0
924

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2107
17/01/2019
1 tài liệu
0
1569
17/01/2019
1 tài liệu
0
6825
17/01/2019
4 tài liệu
0
2089
17/01/2019
3 tài liệu
0
1762
17/01/2019
9 tài liệu
0
4575
17/01/2019
4 tài liệu
0
1989
17/01/2019
1 tài liệu
0
924