Tài liệu

BANG_KPI_PHONG_HCNS

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

BẢNG KPI PHÒNG HCNS (NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH)

background image

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1533
1 tài liệu
0
1211
1 tài liệu
0
5750
4 tài liệu
0
1568
3 tài liệu
0
1322
9 tài liệu
0
3494
4 tài liệu
0
1449
1 tài liệu
0
703

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
1533
17/01/2019
1 tài liệu
0
1211
17/01/2019
1 tài liệu
0
5750
17/01/2019
4 tài liệu
0
1568
17/01/2019
3 tài liệu
0
1322
17/01/2019
9 tài liệu
0
3494
17/01/2019
4 tài liệu
0
1449
17/01/2019
1 tài liệu
0
703