Tài liệu

BANG_KPI_PHONG_HCNS

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

BẢNG KPI PHÒNG HCNS (NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH)

background image

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1869
1 tài liệu
0
1423
1 tài liệu
0
6461
4 tài liệu
0
1903
3 tài liệu
0
1622
9 tài liệu
0
4212
4 tài liệu
0
1793
1 tài liệu
0
844

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
1869
17/01/2019
1 tài liệu
0
1423
17/01/2019
1 tài liệu
0
6461
17/01/2019
4 tài liệu
0
1903
17/01/2019
3 tài liệu
0
1622
17/01/2019
9 tài liệu
0
4212
17/01/2019
4 tài liệu
0
1793
17/01/2019
1 tài liệu
0
844