Tài liệu

Bang xep do kho

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢNG HƯỚNG DẪN XẾP DỠ, LƯU KHO

Stt

Loại sản phẩm

Xếp dỡ

Lưu kho

Bao gói

Bảo quản

Giao hàng

Thủ kho

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1177
6 tài liệu
0
2089
2 tài liệu
0
842
9 tài liệu
0
3063
2 tài liệu
0
797
5 tài liệu
0
1922
1 tài liệu
0
575
4 tài liệu
0
1736
3 tài liệu
0
1757
3 tài liệu
0
1212
6 tài liệu
0
2767
1 tài liệu
0
532
3 tài liệu
0
1377
4 tài liệu
0
2164
1 tài liệu
0
574
2 tài liệu
0
792
2 tài liệu
0
824
1 tài liệu
0
494
4 tài liệu
0
1593
4 tài liệu
0
1663

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1177
21/12/2018
6 tài liệu
0
2089
21/12/2018
2 tài liệu
0
842
21/12/2018
9 tài liệu
0
3063
21/12/2018
2 tài liệu
0
771
21/12/2018
2 tài liệu
0
797
21/12/2018
4 tài liệu
0
1454
21/12/2018
5 tài liệu
0
1922
21/12/2018
1 tài liệu
0
575
22/12/2018
4 tài liệu
0
1736
22/12/2018
3 tài liệu
0
1757
22/12/2018
3 tài liệu
0
1212
22/12/2018
6 tài liệu
0
2767
21/12/2018
1 tài liệu
0
532
22/12/2018
1 tài liệu
0
527
22/12/2018
3 tài liệu
0
1377
22/12/2018
4 tài liệu
0
2164
22/12/2018
1 tài liệu
0
522
22/12/2018
1 tài liệu
0
574
22/12/2018
2 tài liệu
0
792
22/12/2018
2 tài liệu
0
824
22/12/2018
1 tài liệu
0
475
22/12/2018
1 tài liệu
0
494
22/12/2018
4 tài liệu
0
1593
22/12/2018
1 tài liệu
0
534
22/12/2018
3 tài liệu
0
1098
21/12/2018
4 tài liệu
0
1663