Tài liệu

Bảng theo dõi xu hướng phát triển của nhân viên

23/11/2018
0 trang
0
0
background image

BẢNG THEO DÕI XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHÂN VIÊN

Họ tên: Nguyễn Hùng Cường
Chức vụ:
Phòng Ban:

LOGO

background image
background image

Code: NS - 17 - BM02

Dated:

BẢNG THEO DÕI XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHÂN VIÊN

Dữ liệu này dùng để theo dõi xu hướng phát 
triển của nhân viên chủ chốt và có hướng đào 
tạo phát triển lên cấp cao hơn.
- Nếu nhân viên có xu hướng sang bên phải thì 
phát triển theo hướng quản lý.
- Nếu bên phát triển sang bên trai thì phát triển 
theo hướng chuyên gia

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
2612
09/10/2018
3 tài liệu
0
2313
09/10/2018
3 tài liệu
0
1581
09/10/2018
2 tài liệu
0
1377
09/10/2018
6 tài liệu
0
3344
09/10/2018
1 tài liệu
0
928
09/10/2018
3 tài liệu
0
2031