Tài liệu

Bảng theo dõi xu hướng phát triển của nhân viên

23/11/2018
0 trang
0
0
background image

BẢNG THEO DÕI XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHÂN VIÊN

Họ tên: Nguyễn Hùng Cường
Chức vụ:
Phòng Ban:

LOGO

background image
background image

Code: NS - 17 - BM02

Dated:

BẢNG THEO DÕI XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHÂN VIÊN

Dữ liệu này dùng để theo dõi xu hướng phát 
triển của nhân viên chủ chốt và có hướng đào 
tạo phát triển lên cấp cao hơn.
- Nếu nhân viên có xu hướng sang bên phải thì 
phát triển theo hướng quản lý.
- Nếu bên phát triển sang bên trai thì phát triển 
theo hướng chuyên gia

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3046
09/10/2018
3 tài liệu
0
2774
09/10/2018
3 tài liệu
0
1845
09/10/2018
2 tài liệu
0
1613
09/10/2018
6 tài liệu
0
3953
09/10/2018
1 tài liệu
0
1128
09/10/2018
3 tài liệu
0
2328