Tài liệu

Bang theo doi su pt luat LD VL BH ver4

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

Ver1.0 by Kinhcan of blognhansu.net

Luật

L

U

T

 L

A

O

 Đ

N

G

 - 

L

U

T

 L

A

O

 Đ

N

G

 - 

L

U

T

 L

A

O

 Đ

N

G

 - 

L

U

T

 L

A

O

 Đ

N

G

Chương I - Những quy định chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Điều 4. Chính sách của Nhà nước về lao động
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người lao động
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động
Điều 7. Quan hệ lao động
Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm
Chương II - Việc làm
Điều 9. Việc làm, giải quyết việc làm
Điều 10. Quyền làm việc của người lao động

Điều 11. Quyền tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động

Điều 12. Chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát triển việc làm
Điều 13. Chương trình việc làm

Điều 14. Tổ chức dịch vụ việc làm

Chương III - Hợp đồng lao động
Mục 1: GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Điều 15. Hợp đồng lao động
Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động
Điều 17. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động
Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động
Điều 24. Phụ lục hợp đồng lao động
Điều 25. Hiệu lực của hợp đồng lao động
Điều 26. Thử việc

CÂY MA TRẬN THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI CỦA LUẬT VIỆT NAM | 

LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM - BẢO HIỂM XàHỘI

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 - MỚI NHẤT số: 10/2012/QH13 - ngày 18 tháng 6 năm 2012

Điều 19. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng 
lao động
Điều 20. Những hành vi người sử dụng lao động không được làm 
khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động
Điều 21. Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao 
động

background image

L

U

T

 L

A

O

 Đ

N

G

 - 

L

U

T

 L

A

O

 Đ

N

G

 - 

L

U

T

 L

A

O

 Đ

N

G

 - 

L

U

T

 L

A

O

 Đ

N

G

Điều 27. Thời gian thử việc
Điều 28. Tiền lương trong thời gian thử việc
Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc
 Mục 2 : THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Điều 30. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động

Điều 32. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Điều 34. Người lao động làm việc không trọn thời gian

Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động
Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

Điều 40. Huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Điều 41. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Điều 46. Phương án sử dụng lao động

Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp 
đồng lao động

Điều 33. Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện 
hợp đồng lao động

Mục 3 : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO 
ĐỘNG

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của 
người lao động
Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của 
người sử dụng lao động
Điều 39. Trường hợp người sử dụng lao động không được thực 
hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động trái pháp luật

Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp 
thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

Điều 45. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp 
nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt 
hợp đồng lao động

background image

L

U

T

 L

A

O

 Đ

N

G

 - 

L

U

T

 L

A

O

 Đ

N

G

 - 

L

U

T

 L

A

O

 Đ

N

G

 - 

L

U

T

 L

A

O

 Đ

N

G

Điều 48. Trợ cấp thôi việc

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1591
1 tài liệu
0
795
1 tài liệu
0
730
2 tài liệu
0
1116
6 tài liệu
0
3108
1 tài liệu
0
756
1 tài liệu
0
757
2 tài liệu
0
1068
1 tài liệu
0
771
4 tài liệu
0
2296
2 tài liệu
0
1267
3 tài liệu
0
1582
1 tài liệu
0
708
10 tài liệu
0
4830
10 tài liệu
0
5000
10 tài liệu
0
5332
10 tài liệu
0
5944

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1591
18/09/2018
1 tài liệu
0
795
18/09/2018
1 tài liệu
0
730
18/09/2018
2 tài liệu
0
1116
18/09/2018
6 tài liệu
0
3108
18/09/2018
1 tài liệu
0
756
18/09/2018
1 tài liệu
0
757
18/09/2018
2 tài liệu
0
1068
18/09/2018
1 tài liệu
0
771
18/09/2018
4 tài liệu
0
2296
18/09/2018
2 tài liệu
0
1267
18/09/2018
3 tài liệu
0
1582
18/09/2018
1 tài liệu
0
708
18/09/2018
10 tài liệu
0
4830
18/09/2018
10 tài liệu
0
5000
18/09/2018
10 tài liệu
0
5332
18/09/2018
10 tài liệu
0
5944