Tài liệu

Bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

 

Số:…BTTHĐLKG/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI

Quyển số:………….

Số:………….

Nợ:………….

Có:………….

Căn cứ Hợp đồng số:….. ngày ... tháng ... năm ... về việc bán hàng đại lý (ký gửi), 
Chúng tôi gồm:
- Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện……….………. có hàng đại lý (ký gửi).
- Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện……….……….……….……….……….
- Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện………. nhận bán hàng đại lý (ký gửi).
- Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện đơn vị……….……….……….……….
I- Thanh quyết toán số hàng đại lý từ ngày…/…/… đến ngày…/…/… như sau:

Số

TT

Tên, quy cách,

phẩm chất sản

phẩm (hàng

hóa)

Đơn

vị

tính

Số

lượng

tồn đầu

kỳ

Số

lượng

nhận

trong kỳ

Tổng số

số hàng đã bán trong kỳ

Số

lượng

tồn

cuối kỳ

Số

lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

A

B

C

1

2

3 = 1+2

4

5

6

7 = 3-4

Cộng

x

x

x

x

x

x

x

II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước: ....................................................................

background image

III- Số tiền phải thanh toán đến kỳ này: (III = II + Cột 6)....................................
IV- Số tiền được nhận lại:....................................................................................
+ Hoa hồng..........................................................................................................
+ Thuế nộp hộ......................................................................................................
+ Chi phí (nếu có)................................................................................................
.............................................................................................................................
V- Số tiền thanh toán kỳ này:
+ Tiền mặt:...........................................................................................................
+ Séc:...................................................................................................................
VI- Số tiền nợ lại (VI= III - IV - V)
* Ghi chú:............................................................................................................

Giám đốc đơn vị

gửi hàng đại lý (ký gửi)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập bảng thanh toán

(Ký, họ tên)

Giám đốc đơn vị nhận bán

hàng đại lý

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng đơn vị

gửi hàng đại lý (ký gửi)

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng đơn vị

nhận bán hàng đại lý

(Ký, họ tên)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
420

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2702
8 tài liệu
0
8918
9 tài liệu
0
5118

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
5 tài liệu
0
2702
18/09/2018
8 tài liệu
0
8918
18/09/2018
9 tài liệu
0
5118