Tài liệu

Bảng quản lí ngày giờ công

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công Ty 

BẢNG QUẢN LÝ NGÀY CÔNG CỦA CNV

BM 24

HCTC - BM24

Năm: 200

  Họ và Tên CNV:

     Ngày, tháng, năm sinh:

 Mã số:

Lần

Lý do nghỉ

Hình thức

Nghỉ từ

đến hết

 Số

  Tổng số 

Ghi chú

nghỉ

  Có

Không

ngày  ngày nghỉ

thứ Ô F T R Ro phép phép

Giờ ngày tháng Giờ ngày tháng nghỉ   cộng dồn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Công ty, ngày          tháng          năm 200 . .

Nhân viên lập bảng.

Trưởng Phòng HCTC.

Nơi nhận:

 - Lưu HCTC

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
3252
2 tài liệu
0
1867
3 tài liệu
0
2088
1 tài liệu
0
652
5 tài liệu
0
2582
1 tài liệu
0
701
1 tài liệu
0
697
1 tài liệu
0
728
3 tài liệu
0
1801
4 tài liệu
0
2474
1 tài liệu
0
733

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
3252
26/09/2018
2 tài liệu
0
1867
26/09/2018
3 tài liệu
0
2088
26/09/2018
1 tài liệu
0
652
26/09/2018
5 tài liệu
0
2582
26/09/2018
1 tài liệu
0
701
26/09/2018
1 tài liệu
0
697
26/09/2018
1 tài liệu
0
728
26/09/2018
3 tài liệu
0
1801
22/09/2018
4 tài liệu
0
2474
22/09/2018
1 tài liệu
0
733