Tài liệu

Bảng phân quyền cho công nhân viên

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢNG PHÂN QUYỀN CHO CNV CÔNG TY

Hướng dẫn: đối với từng vị trí, xem xét từng quyền về mặt số lượng, thời gian, 

chất lượng (nếu được). Sau đó lập thành bảng hoàn chỉnh, chuyển vào bảng mô tả 
công việc.

Vị trí áp dụng: 
Thời gian: 

Stt

Loại quyền

Phạm vi (mức độ)

Lý do, giải thích

1

Quyền về nhân sự

1.1

Được quyết định tuyển dụng một 
nhân sự

1.2

Được tham gia phỏng vấn ứng viên

1.3

Quyền đìêu động nhân sự 

1.4

Quyền giao nhiệm vụ

1.5

Quyền cho nhân viên nghỉ việc

1.6

Quyền cho nhân viên nghỉ phép

1.7

Quyền cho nhân viên nghỉ việc 
riêng

1.8

Quyền quyết định mức lương của 
nhân viên

1.9

Quyền áp dụng các biện pháp kỷ 
luật

1.10 Quyền áp dụng các biện pháp khẩn 

cấp

2

Quyền về phát ngôn

2.1

Đối với bên ngoài (báo chí…)

2.2

Đối với nội bộ bên trong

3

Quyền về chuyên môn

3.1

Quyền ký hợp đồng, giao dịch

3.2

Quyền quyết định về thời gian giao 
hàng, nguyên vật liệu (với bên 
ngoài và nội bộ doanh nghiệp)

Version 1.0

Page 1 of 2

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

3.3

Phứơng thức thanh toán với khách 
hàng

3.4

Quyền đối với mức chất lượng, thay
đổi chất lượng

3.5

Quyền về áp dụng bao bì sản phẩm, 
thay đổi bao bì

3.6

Quyền dừng việc thực hiện, tiếp tục 
thực hiện

3.7

Quyền áp dụng các bịên pháp bảo 
đảm

3.8

Quyền áp dụng đối với tình huống 
khẩn cấp

4

Quyền về tài chính

4.1

Quyền áp dụng về giá, thay đổi giá

4.2

Định mức VPP

4.3

Định mức sử dụng điện thoại

4.4

Công tác phí cho nhân viên

4.5

Mua các tài sản cố định, tài sản 
phục vụ công việc 

4.6

Mua nguyên vật liệu

4.7

Ngân sách thực hiện

Version 1.0

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Kế hoạch và các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6083
10 tài liệu
0
7667
4 tài liệu
0
3152
4 tài liệu
0
3083
6 tài liệu
0
2167
9 tài liệu
0
6194
1 tài liệu
0
1167

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6083
12/09/2018
10 tài liệu
0
7667
12/09/2018
4 tài liệu
0
3152
12/09/2018
4 tài liệu
0
3083
12/09/2018
6 tài liệu
0
2167
12/09/2018
9 tài liệu
0
6194
12/09/2018
1 tài liệu
0
1167