Tài liệu

Bảng kiểm tra hoạt động tòa nhà

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

BẢNG KIỂM TRA TOÀ NHÀ VP

Cách thức kiểm tra: Mỗi một phòng được lập theo một biên bản kiểm tra riêng.
Đánh dấu vào các coat.
Ghi thành biên bản riêng, tổng hợp các trường hợp cần giải quyết.

Ngày kiểm tra:
Địa điểm kiểm tra:

Nội dung kiểm tra

Không

Ghi chú

1. Phòng làm việc
Đèn có sáng đầy đủ không?
Các công tắc còn hoạt động được không?
Các công tắc có hướng dẫn không?
Máy lạnh có hoặt động tốt không? 
Quạt thông gió còn sử dụng được không?
Quạt có hoạt động tốt không?
Cách cửa có tốt không? 
Mặt sàn có sước không? 
Cửa kiếng còn tốt không? 
Cửa sổ còn hoạt động tốt không?
Khoá còn khoá tốt không? 
Các tủ chung còn sử dụng được không?  
Máy fax còn sử dụng được không?
Máy photo copy hoạt động tốt không? 
Các rèm cửa còn hoạt động tốt không? 
Các bảng còn sử dụng được không?
Bình nước uống còn sử dụng được không?
Cây kiểng, hoa vải, vải phủ bàn còn tốt không?
Đồng hồ còn hoạt động tốt không?
Bảng hiệu còn tốt không?
2. Khu vực cầu thang: 
Cầu thang có bi hư không?
Đèn có sáng đầy đủ không?
Các công tắc còn hoạt động được không?
Các công tắc có hướng dẫn không?
Các tủ chung còn sử dụng được không?  
Các rèm cửa còn hoạt động tốt không? 
Các bảng còn sử dụng được không?
Bảng hiệu còn tốt không?
3. Khu vực Toilet:
Bồn còn sử dụng tốt không?
Đèn có sáng đầy đủ không?
Các công tắc còn hoạt động được không?
Các công tắc có hướng dẫn không?
Lavabor còn sử dụng tốt không?
Các vòi nước còn sử dụng tốt không?
Nước trong lavabor, bồn, ống thoát có nhanh không?

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

K

   ết luận:

 

 

Người kiểm tra ký tên

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2741
1 tài liệu
0
807
10 tài liệu
0
6353
3 tài liệu
0
1965
1 tài liệu
0
793
5 tài liệu
0
2893
3 tài liệu
0
2349
1 tài liệu
0
3377
2 tài liệu
0
2062
1 tài liệu
0
784
1 tài liệu
0
767

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
4 tài liệu
0
2741
22/09/2018
1 tài liệu
0
807
26/09/2018
10 tài liệu
0
6353
26/09/2018
3 tài liệu
0
1965
26/09/2018
1 tài liệu
0
793
26/09/2018
5 tài liệu
0
2893
26/09/2018
3 tài liệu
0
2349
26/09/2018
1 tài liệu
0
3377
26/09/2018
2 tài liệu
0
2062
26/09/2018
1 tài liệu
0
784
26/09/2018
1 tài liệu
0
767