Tài liệu

BẢNG ĐÁNH GIÁ THEO KPI-PACIFIC

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Page 1 of 14

ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH

Họ tên Nhân viên:

Khối/ Phòng/ Bộ phận:

Chức danh

Ngày đánh giá:

Ngày đ. giá lần trước:

PHẦN KÝ TÊN

Người được đánh giá:

0

Người đánh giá:

Cấp trên người đánh giá:

(n)

(n+1)

(n+2)

Ký tên:

Ký tên:

Ký tên:

Ngày

Ngày

Ngày

5.      Cấp trên sao phiếu đánh giá công việc thành 2 bản, giữ lại bản gốc, 1 bản gửi cho nhân viên và 1 bản gửi cho phòng nhân sự

A. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU (KPI):

Stt

Nhiệm vụ mục tiêu

Tiêu chí đo lường

Trọng số Giải trình mức đạt được/ Ghi chú

% đạt được

Kết quả làm việc chung của cá nhân 

TÀI CHÍNH

1

2

Tận dụng hàng tồn kho

KHÁCH HÀNG

Mở rộng hệ thống đối tác

QUY TRÌNH - HỆ THỐNG - HỖ TRỢ NỘI BỘ

Ghi chú dành cho người được đánh giá

Nếu bạn muốn thảo luận về kết quả đánh giá này với cấp trên của người đánh giá hoặc Phó TGĐ – Nguồn Nhân lực/ Trưởng phòng Nhân sự, xin đánh dấu chọn (X) 
vào hộp bên cạnh.

1.       Nhân viên và cấp trên (người đánh giá) chuẩn bị bản đánh giá nháp trước khi tiến hành thảo luận đánh giá thành tích
2.       Nhân viên gửi bản đánh giá nháp cho cấp trên (người đánh giá trực tiếp) 5 ngày trước khi tiến hành thảo luận đánh giá đánh giá 
3.       Bản đánh giá cuối cùng căn cứ vào kết quả của buổi thảo luận đánh giá, và trong vòng 5 ngày sau đó. 
4.       Nhân viên và cấp trên ký xác nhận nội dung đánh giá công việc căn cứ vào sự thống nhất giữa hai bên

Mục tiêu chiến lược-

hiệu quả hoạt động (BSC)

Đạt được lợi nhuận bán:
……………….

_ Doanh thu:  ... thang máy/1 năm hoặc 
tương đương doanh số..................................

_ Chi phí đầu vào thấp, chi phí chi ngoài 
thấp

_ Cập nhật thường xuyên hàng tồn đang có 
trong kho để tư vấn cho khách hàng sử dụng

background image

Page 2 of 14

HỌC HỎI & PHÁT TRIỂN

Mức độ hoàn thành các mục tiêu của nhóm và các thành tích vượt trội

TÀI CHÍNH

1

2

3

KHÁCH HÀNG

4 Mở rộng thị trường quốc tế

Ký kết hợp đồng MOU với khách hàng

Mở rộng hệ thống đối tác

QUY TRÌNH - HỆ THỐNG - HỖ TRỢ NỘI BỘ

HỌC HỎI & PHÁT TRIỂN

Tổng số

5.  Khác  (Đề nghị giải thích rõ)

Tổng hợp, nghiên cứu, phân 
tích thông tin thị trường.

Tập hợp thông tin theo bảng khảo sát thị 
trường.

Ký kết hợp đồng lắp đặt thang ngoài thị 
trường Việt Nam

Xây dựng mối quan hệ với các 
đối tác lớn và trung thành với 
công ty

Tổng hợp, nghiên cứu, phân 
tích thông tin thị trường.

Có những sáng kiến hoàn thiện quy trình 
khảo sát thị trường

Hỗ trợ nhóm thực hiện các hoạt động nghiên 
cứu, khảo sát thị trường (khách hàng, đối 
thủ cạnh tranh)

Tìm hiểu, cung cấp cho Phòng Dự Án bộ tài 
liệu chuẩn về thị trường, khách hàng, đối thủ 
cạnh tranh

Ghi chú và đánh giá của người đánh giá (

Tô đậm hoặc đánh dấu các mục tiêu hàng đầu - Đánh dấu X vào hộp chọn

)

1. Không hòan thành một hoặc nhiều hơn – các mục tiêu hàng đầu

4. Hòan thành tất cả các mục tiêu và hòan thành vượt mức 3 mục tiêu 
hàng đầu

2. Hòan thành cả 3 mục tiêu hàng đầu

3.  Hòan thành tất cả các mục tiêu

background image

Page 3 of 14

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
4989
2 tài liệu
0
1360
4 tài liệu
0
2637
4 tài liệu
0
2174

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
7 tài liệu
0
4989
17/01/2019
2 tài liệu
0
1360
17/01/2019
4 tài liệu
0
2637
17/01/2019
4 tài liệu
0
2174