Tài liệu

Bảng đánh giá năng lực cá nhân

23/11/2018
0 trang
0
0
background image

BẢNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁ NHÂN

Họ tên: Nguyễn Hùng Cường
Chức vụ:
Phòng Ban:

Stt

Năng lực

Cấp độ Người đánh giá

1

Thích ứng

5

2

Học hỏi không ngừng

5

3

Giao tiếp

5

4

Nhận thức về môi trường và tổ chức

5

5

Suy nghĩ sáng tạo

5

6

Xây dựng mối quan hệ/mạng lưới quan hệ

5

7

Quản lý xung đột

5

8

Làm chủ các nguồn lực 

5

9

Quản lý rủi ro

5

10

Quản lý căng thẳng, stress

5

11

Gây ảnh hưởng

5

12

Chủ động giải quyết công việc

5

13

Lãnh đạo nhóm 

5

14

Hướng tới khách hàng 

5

15

Cộng tác 

5

16

Phát triển người khác 

5

17

Hoạch định và tổ chức 

5

18

Ra quyết định 

5

19

Tư duy phân tích 

5

20

Hướng đích 

5

21

Làm việc nhóm

5

22

Giá trị và đạo đức 

5

23

Tầm nhìn và định hướng chiến lược 

5

LOGO

background image
background image

Code: NS - 17 - BM02

Dated:

BẢNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁ NHÂN

Các khóa đào tạo cần tham gia

Nhận xét về năng lực trong cấp độ

Trưởng phòng nhân sự

Thiếu các năng lực sau:
-  Thực hiện hiệu quả các thay đổi mang tính liên 
tục, nhiều mặt, nhiều thời điểm và rất thiếu trật tự/
-  Luôn sẵn sàng khi luân chuyển giải quyết các vấn 
đề mang tính chiến lược và các vấn để nhỏ then 
chốt. 

Bảng này dùng cho trưởng bộ phận 
đánh giá nhân viên trong bộ phận. 
Sau khi tự đánh giá, nhân viên, trưởng 
bộ phận và phòng nhân sự cùng đánh 
giá để ra kết quả cuối cùng! 

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3046
09/10/2018
3 tài liệu
0
2773
09/10/2018
3 tài liệu
0
1845
09/10/2018
2 tài liệu
0
1612
09/10/2018
6 tài liệu
0
3950
09/10/2018
1 tài liệu
0
1127
09/10/2018
3 tài liệu
0
2327