Tài liệu

Bảng đánh giá công việc

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung

 

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

Nhằm đánh giá chính xác công việc thực hiện mỗi CNV của công ty, BGĐ quy định việc đánh giá 

thực hiện công việc như sau:
1. Thời gian đánh giá: Thực hiện hàng tuần, vào cuối tuần. Cuối tháng sẽ tiến hành tổng hợp để tính 

điểm đánh giá của từng nhân viên.

2. Hình thức đánh giá: việc đánh giá thực hiện bằng biễu mẫu kèm theo quy định này. Việc đánh giá 

do Trưởng bộ phận thực hiện.

3. Nội dung đánh giá:
Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm

1-3

3-5

5-6.5

6.5-8

8-10

Chất lượng công việc

Không đảm bảo 
theo yêu cầu 3 
lần trở 
lean/tháng hoặc 
1-2 lần nhưng 
ảnh hưởng 
nghiêm trọng 
đến công ty.

Không đảm bảo 
theo yêu cầu 1- 
2 lần/tháng.

Đảm bảo theo 
đúng yêu cầu

Đảm bảo công 
việc có chất 
lượng tốt, được 
khách hàng, 
đồng nghiệm 
đánh giá cao.

Hoàn thành 
công việc với 
chất lượng tốt, 
đem lại giá trị 
cao cho công ty.

Thời gian hoàn thành 
công việc

Không hoàn 
thành công việc 
không đúng thời 
hạn 3 lần trở 
lên/tháng Hoặc 
không hoàn 
thành 1-2 
lần/tháng, 
nhưng ảnh 
hưởng nghiệm 
trọng.

Không hoàn 
thành công việc 
không đúng thời 
hạn 1 - 2 
lần/tháng

Hoàn thành 
công việc đúng 
thời hạn

Hoàn thành 
công việc trước 
thời hạn

Hoàn thành 
công việc trước 
thời hạn, việc 
hoàn thành 
trước thời hạn 
mang lại giá trị 
cao cho cty.

Cải tiến

0 tính

0 tính

Mặc định được 
5 điểm, nếu có 
có tiến nhỏ

Có cải tiến, quy 
giá trị lớn hơn 1 
triệu hoặc có giá 
trị

Cải tiến có giá 
trị lớn hơn 5 
triệu.

Quy định

Vi phạm quy 
định ở mức 
nghiêm trong, 2 
lần/tháng

Vi phạm quy 
định ở mức 
nghiêm trong, 1 
lần/tháng. Hoặc 
Vi phạm quy 
định không 
nghiệm trọng 2 
lần trở lên 
/tháng

Vi phạm quy 
định không 
nghiệm trọng 1 
lần/tháng

Không vi phạm

Không vi phạm 
+ phát hiện ra vi 
phạm

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG……..NĂM………

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung

 

Stt

Họ tên

Chất 

lượng

Thời 

gian

Cải 

tiến

Quy 

định

Tổng 

điểm

Ghi chú

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ghi chú:

Mức điểm cho mỗi phần: chất lượng, thời gian, cải tiến, quy định là từ 1 đến 10 điểm trong đó 
10 điểm là điểm tuyệt đối, 5 điểm là điểm đạt trung bình.

Tổng điểm bằng  = ( chất lượng * 1 + thời gian * 1 + cải tiến * 0.5 + quy định * 0.5 ) / 4

Trong một đơn vị thì bao giờ cũng có 10 % những người không được thưởng và không quá 10 
% số người đạt mức thưởng cao nhất.

Ngày     tháng       năm

Phòng Nhân sự

Trưởng bộ phận

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
3259
3 tài liệu
0
1692
4 tài liệu
0
2774
2 tài liệu
0
1386
1 tài liệu
0
853
4 tài liệu
0
5234
1 tài liệu
0
928
2 tài liệu
0
1239
6 tài liệu
0
3492

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
5 tài liệu
0
3259
26/09/2018
3 tài liệu
0
1692
26/09/2018
4 tài liệu
0
2774
26/09/2018
2 tài liệu
0
1386
26/09/2018
1 tài liệu
0
853
26/09/2018
4 tài liệu
0
5234
26/09/2018
1 tài liệu
0
928
26/09/2018
2 tài liệu
0
1239
26/09/2018
6 tài liệu
0
3492