Tài liệu

Bang chien luoc chuc nang Phong nhan su thuc te theo BSC va KPI (Cong ty san xuat)

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………….

MA TRẬN CHỨC NĂNG PHÒNG NHÂN SỰ

Stt

CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN

Tuyển dụng

Đào tạo

1

Hoạch định nguồn nhân lực trung, dài hạn

C

T

T

2

Hoạch định chính sách nhân sự

C

T

T

3

Xây dựng định biên nhân sự hàng năm

Q

C

4

Tuyển mộ, tuyển chọn

Q

C

T

5

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Q

C

6

Thực hiện chi trả lương, phúc lợi, BHXH

Q

7

Quản lý lao động

Q

H

H

8

Đánh giá, khen thưởng, kỷ luật

Q

H

9

Bổ trí, tạm hoãn, chấm dứt

Q

10

Quản lý Phòng Nhân sự

C

Quy ước:
C: Chịu trách nhiệm chính
T: Tham gia
H: Hỗ trợ
Q: Ra quyết định

Giám đốc nhân 

sự

Nguồn: http://kpiungdung.blogspot.com

Vị trí công việc

Chức năng - Nhiệm vụ

background image

MA TRẬN CHỨC NĂNG PHÒNG NHÂN SỰ

CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN

Tiền lương

Phúc lợi

BHXH

Thi đua

Kỹ luật

T

T

T

T

T

T

T

T

T

H

H

H

T

H

C

C

C

T

T

H

C

H

H

C

C

H

H

H

H

H

C

Quản lý lao 

động

Nguồn: http://kpiungdung.blogspot.com

background image

MA TRẬN CHỨC NĂNG PHÒNG NHÂN SỰ

CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN

T

H
H
H

C

H

C

Quan hệ lao 

động

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
2 tài liệu
0
1276
17/01/2019
4 tài liệu
0
2444
17/01/2019
4 tài liệu
0
2179
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
4 tài liệu
0
2018