Tài liệu

Bảng chấm công

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

 

Cty ………………………..

Bảng Chấm Công

Tháng

1

năm: 

ĐV CHUYỀN

STT

HO &Ï TÊN

MàSỐ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Bảng chấm công phải có sự xác nhận của từng CB-CNV thuộc bộ phận vào cuối tháng.

Ngày …………..Tháng……………..Năm 2002

              Những thông tin trong bảng chấm công không tẩy , xóa hoặc cạo sửa

Trưởng Bộ Phận

               Bảng chấm công phải nộp về Phòng TCHC vào ngày đầu tháng
               Khi nộp bảng chấm công, Trưởng bộ phận ký xác nhận vào bảng chấm công.

background image

Ngày …………..Tháng……………..Năm 2002

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
2851
2 tài liệu
0
1438
3 tài liệu
0
1658
1 tài liệu
0
516
5 tài liệu
0
2020
1 tài liệu
0
545
1 tài liệu
0
557
1 tài liệu
0
590
3 tài liệu
0
1361
4 tài liệu
0
1916
1 tài liệu
0
596

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
2851
26/09/2018
2 tài liệu
0
1438
26/09/2018
3 tài liệu
0
1658
26/09/2018
1 tài liệu
0
516
26/09/2018
5 tài liệu
0
2020
26/09/2018
1 tài liệu
0
545
26/09/2018
1 tài liệu
0
557
26/09/2018
1 tài liệu
0
590
26/09/2018
3 tài liệu
0
1361
22/09/2018
4 tài liệu
0
1916
22/09/2018
1 tài liệu
0
596