Tài liệu

Bảng chấm công

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

 

Cty ………………………..

Bảng Chấm Công

Tháng

1

năm: 

ĐV CHUYỀN

STT

HO &Ï TÊN

MàSỐ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Bảng chấm công phải có sự xác nhận của từng CB-CNV thuộc bộ phận vào cuối tháng.

Ngày …………..Tháng……………..Năm 2002

              Những thông tin trong bảng chấm công không tẩy , xóa hoặc cạo sửa

Trưởng Bộ Phận

               Bảng chấm công phải nộp về Phòng TCHC vào ngày đầu tháng
               Khi nộp bảng chấm công, Trưởng bộ phận ký xác nhận vào bảng chấm công.

background image

Ngày …………..Tháng……………..Năm 2002

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
3052
2 tài liệu
0
1649
3 tài liệu
0
1880
1 tài liệu
0
581
5 tài liệu
0
2320
1 tài liệu
0
624
1 tài liệu
0
628
1 tài liệu
0
650
3 tài liệu
0
1569
4 tài liệu
0
2188
1 tài liệu
0
659

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
3052
26/09/2018
2 tài liệu
0
1649
26/09/2018
3 tài liệu
0
1880
26/09/2018
1 tài liệu
0
581
26/09/2018
5 tài liệu
0
2320
26/09/2018
1 tài liệu
0
624
26/09/2018
1 tài liệu
0
628
26/09/2018
1 tài liệu
0
650
26/09/2018
3 tài liệu
0
1569
22/09/2018
4 tài liệu
0
2188
22/09/2018
1 tài liệu
0
659