Tài liệu

Bản phân tích công việc

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

File đính kèm cÓ hai Bảng câu hỏi phân tích cơng việc. Bảng đầu tiên dành 
cho các cơng việc văn phịng và hành chính. Bảng thứ hai dành cho những người 
cÓ trách nhiệm quản lý và ra quyế

t định ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Hãy coi cả 

hai bảng là xuấ

t phát điểm để nghiên cứu nhu cầu của doanh nghiệp bạn. Mỗi bảng 

cầ

n được điều chỉnh cho phù hợp điều kiện thực tế của bạn. Những nội dung nêu ở 

đây cÓ thể áp dụng ngay, hoặc là tiền đề để sáng tạo ra các hoạt động phù hợp hơn 
với doanh nghiệp của bạn.

Bả

n đầu tiên cho thấy những nhiệm vụ cÓ tính chất thường xuyên của một cán bộ 

văn phịng hoặc hành chính. Bản này cÓ một cột ghi tần suất sử dụng nhân viên cho 
mỗ

i cơng việc (D: hàng ngày, W: hàng tuần, M: hàng tháng, O = khác). Điều 

đÓ sẽ giúp bạn xác định xem những nhiệm vụ chính là gì.

Bản thứ

 hai được sử dụng khi bạn muốn tuyển một người quản lý hay đốc cơng. 

Trong trường hợp này, bản chất cơng việc thường quan trọng hơn so với tần 
suất của một hoạ

t động cụ thể nào đÓ. Hãy tập trung vào dạng quyết định mà 

người đÓ phải ra, đối tượng giám sát và những nội dung cơng việc mà người 
này phải quản lý.

File này dưới dạng RTF cÓ thể sử dụng được với hầu hết các chương trình xử 
lý văn bản chạy trong mơi trường Windows.

Bả

ng phân tích cơng việc mẫu

DANH MỤ

C CƠNG VIỆC VĂN PHỊNG THƯỜNG NGÀY

Hoạ

t động

    

       Tần suất

       

 

D    W     M     Y

Đánh máy nhãn hiệu, thư, phong bì, và hÓa đơn.

          

 

 


Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Xác định cách trình bày, định dạng và đánh máy văn bản hồn chỉnh.

                

 

Đọc kiểm tra và sửa lỗi.

                

 

Chuẩn bị mẫu báo cáo tài chính hay thống kê.

                

 

Đánh máy lời đọc và chỉnh sủa lại.

                

 

Chuyể

n đổi bản ghi âm thành văn bản .

                

 

Ghi, đánh máy và phân phát biên bản họp.

          

 

 

Soạn thảo mẫ

u thư chuẩn để trả lời thư từ thường ngày.                 

 

Sắp xếp các cuộc hẹn

 khơng cần xin phép trước, 

sắp xếp các cuộc họp, hội nghị và sắp xếp các chuyế

n đi 

bao gồm cả việ

c đặt chỗ trước.

                

 

Chuẩn bị phịng họp và hội nghị.

                

 

Lưu trữ, xử lý, phát hành và cập nhật các bản ghi, hồ sơ 

và tài liệu.

                

 

Lưu trữ các bản ghi và hồ sơ mật, và xử lý các thư từ và 

bản ghi mật.

                

 

Mở, chọn lọ

c và phân phát thư.

                

 

Trả lờ

i điện thoại, lọc và chuyển các cuộc gọi, kiểm tra và theo dõi  

trên máy ghi âm, chuyể

n người gọi đến đơn vị thích hợp.

                

 

Chuẩn bị, xử lý và kiểm tra hÓ

a đơn, phiếu thanh tốn, 

séc và phiếu thu.

`

                

 

Lưu trữ và báo cáo hoạt động chi tiêu.

                

 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Tiế

p đÓn khách và giới thiệu đến các phịng/ban thích hợp.

                

 

Lưu trữ và cập nhật danh mục địa chỉ thư.

                

 

Nhập dữ liệu bằng máy tính và kiểm tra.

                

 

Xử lý các bả

ng lương.

                

 

Tính tốn, vào sổ và kiểm tra số liệu, theo dõi và chỉnh sửa 

các sai sÓt.

                

 

Duy trì kho l

ưu trữ các đồ dùng văn phịng, yêu cầu mua mới, và 

phân phát đến các phịng/ban.

                

 

Lên lịch và theo dõi việc sửa chữa thiết bị và các hợ

p đồng 

dịch vụ.

                

 

Giữ khÓa và chìa khÓ

a các kho lưu trữ và các trang thiết 

bị

 khác, và phân phát đến các phịng/ban.

                

 

Giới thiệ

u và đào tạo nhân viên mới.

                

 

Lên lịch làm việ

c cho đồng nghiệp nếu được yêu cầu.

                

 

Giữ tiền mặt và các giấy tờ cÓ giá trị chuyể

n nhượng khác.

                

 

Giữ két tiền mặt.

                

 

Xin chữ

 ký cho các văn bản mang tính pháp lý.

                

 

Chỉ dẫn cho mọ

i người về các nhân viên và vị trí của họ trong 

cơ quan.

                

 

Lưu trữ các biên lai thu và chi tiền.

                

 

Xem xét các đơn/người nộp đơn xin việc và tiến hành phỏng vấn 

sơ tuyển.

                

 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
786
6 tài liệu
0
3151
2 tài liệu
0
1109
4 tài liệu
0
4673
2 tài liệu
0
1244
1 tài liệu
0
786
5 tài liệu
0
2906
3 tài liệu
0
1507
1 tài liệu
0
836

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
786
26/09/2018
6 tài liệu
0
3151
26/09/2018
2 tài liệu
0
1109
26/09/2018
4 tài liệu
0
4673
26/09/2018
2 tài liệu
0
1244
26/09/2018
1 tài liệu
0
786
26/09/2018
5 tài liệu
0
2906
26/09/2018
3 tài liệu
0
1507
26/09/2018
1 tài liệu
0
836