Tài liệu

Bản mô tả và tiêu chuẩn công việc

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung

 

BẢN MÔ TẢ VÀ TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC MẪU

1.

Trách nhiệm:

2.

Mối quan hệ:

a> Mối quan hệ bên trong:

b> Mối quan hệ bên ngoài:
-

Mối quan hệ khách hàng, cơ quan nhà nước:

-

Mối quan hệ với bộ phận khác:

3.

Quyền hạn:

a> Tự Quyết định:
b> Đề xuất:
4.

Uỷ quyền:

5.

Điều kiện làm việc:

-

Phòng làm việc:

-

Trang thiết bị:

-

Thời gian làm việc:

6.

Tiêu chuẩn công việc

:

a>Bằng cấp:
b>Kinh nghiệm:
c>Kỹ năng:
d>Đạo đức:
e>Thẻ chất:

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
568
6 tài liệu
0
2287
2 tài liệu
0
785
4 tài liệu
0
3069
2 tài liệu
0
849
1 tài liệu
0
561
5 tài liệu
0
2087
3 tài liệu
0
1057
1 tài liệu
0
572

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
568
26/09/2018
6 tài liệu
0
2287
26/09/2018
2 tài liệu
0
785
26/09/2018
4 tài liệu
0
3069
26/09/2018
2 tài liệu
0
849
26/09/2018
1 tài liệu
0
561
26/09/2018
5 tài liệu
0
2087
26/09/2018
3 tài liệu
0
1057
26/09/2018
1 tài liệu
0
572