Tài liệu

BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN HOẠCH 

ĐỊNH NHÂN SỰ KẾ THỪA

BIÊN SOẠN: BÙI QUANG TUẤN

EMAIL: tuanbqhr@gmail.com

background image
background image

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
8458