Tài liệu

Bản câu hỏi phân tích công việc

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 

BẢNG CÂU HỎI MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thời gian:…………………………………………………………………………………………………………
Vị trí:……………………………………………………………………………………………………………..
Đơn vị:………………………………………………………………………………………………………….
Người trả lời:…………………………………………………………………………………………………..

Stt

Câu hỏi

1

Anh chị hãy mô tả một ngày làm việc bình thường?

2

Những trách nhiệm chính trong công việc của anh chị là gì?

3

Thao anh chị những phần quan trọng nhất trong công việc là gì? Tại sao chúng lại quan trọng?

4

Anh chị hãy kể tên và trình bày cách thức thực hiện những công việc khó nhất

5

Theo anh chị những thách thức nhiều nhất trong công việc là gì?

6

Những kiến thức nào quan trọng liên quan đến công việc?

7

Những phần việc nào lên được uỷ quyền? Uỷ quyền cho ai? Như thế nào?

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 

8

Loại tình huống nào thường gây ra những căng thẳng nhất trong công việc của anh chị?

9

Theo anh chị công việc cầm tham dự những buổi họp như thế nào?

10

Lĩnh vực nào của công việc thường không hài lòng nhất, không hài lòng nhất , tại sao?

11

Theo anh chị có những loại quan hệ nào trong công việc?

12

Điều kiện lao động, vệ sinh lao động như thế nào?

13

Anh chị phải giám sát công việc của những ai, chức vụ gì?

14

Theo anh chị những khoá đào tạo kỹ năng kinh nghiệm cần thiết để thực hiện công việc là gì?

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 

15

Các máy móc nào thường được sử dụng trong công việc, công dụng, tính năng, tác dụng, cách 
thức vận hành?

16

Trong toàn bộ công việc cần phải ra những quyết định nào? Thời gian cần thiết để ra những quyết 
định ấy?

17

Theo anh chị công việc cần những yêu cầu nào về trách nhiệm, tiền bạc, mức độ an toàn hoặc 
những giá trị khác?

18

Công việc có những mối liên hệ nào với khách hàng và mối liên hệ khác ngoài Công ty.

19

Những tiêu chuẩn để đánh giá thực hiện tốt công việc là gì?

PHẦN NÀY DÀNH CHO CẤP TRÊN CỦA BẠN

20. Nêu yêu cầu về học vấn của công việc?

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
863
5 tài liệu
0
3248
3 tài liệu
0
1688
2 tài liệu
0
1384
1 tài liệu
0
850
4 tài liệu
0
5219
1 tài liệu
0
925
2 tài liệu
0
1236
6 tài liệu
0
3479

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
863
26/09/2018
5 tài liệu
0
3248
26/09/2018
3 tài liệu
0
1688
26/09/2018
2 tài liệu
0
1384
26/09/2018
1 tài liệu
0
850
26/09/2018
4 tài liệu
0
5219
26/09/2018
1 tài liệu
0
925
26/09/2018
2 tài liệu
0
1236
26/09/2018
6 tài liệu
0
3479