Tài liệu

Bai trinh bay vu phap che 7.15.ppt Cuc VL

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

 

1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ TUYỂN VÀ QUẢN 

LÝ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM, BẢO HIỂM THẤT 

NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 

LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Lª Quang Trung

Phã côc tr­ëng Côc ViÖc lµm

 Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· 

héi

background image

 

2

CH C NĂNG, NHI M V  C A C C VI C 

Ụ Ủ

LÀM

1.

Việc  làm,  thị  trường  lao  động  và  dịch  vụ  việc 

làm.

2.

Bảo hiểm thất nghiệp.

3.

Tuyển và quản lý lao động.

4.

Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

5.

Dịch vụ việc làm.

background image

 

3

   CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT   

1. Bộ luật lao động năm 2012.
2. Luật Việc làm năm 2013 
3.  Các  văn  bản  hướng  dẫn  Bộ  luật  lao  động  và 
Luật việc làm.

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1592
1 tài liệu
0
797
1 tài liệu
0
730
2 tài liệu
0
1116
6 tài liệu
0
3108
1 tài liệu
0
756
1 tài liệu
0
757
2 tài liệu
0
1068
1 tài liệu
0
771
4 tài liệu
0
2296
2 tài liệu
0
1268
3 tài liệu
0
1582
1 tài liệu
0
708
10 tài liệu
0
4831
10 tài liệu
0
5001
10 tài liệu
0
5335
5 tài liệu
0
2913

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1592
18/09/2018
1 tài liệu
0
797
18/09/2018
1 tài liệu
0
730
18/09/2018
2 tài liệu
0
1116
18/09/2018
6 tài liệu
0
3108
18/09/2018
1 tài liệu
0
756
18/09/2018
1 tài liệu
0
757
18/09/2018
2 tài liệu
0
1068
18/09/2018
1 tài liệu
0
771
18/09/2018
4 tài liệu
0
2296
18/09/2018
2 tài liệu
0
1268
18/09/2018
3 tài liệu
0
1582
18/09/2018
1 tài liệu
0
708
18/09/2018
10 tài liệu
0
4831
18/09/2018
10 tài liệu
0
5001
18/09/2018
10 tài liệu
0
5335
18/09/2018
5 tài liệu
0
2913