Tài liệu

Bai giang phap luat co Minh

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

Vụ Lao đông – Tiên lương

TUYÊN TRUYÊN PHAP LUÂT LAO ĐÔNG

LINH VƯC LAO ĐÔNG – TIÊN LƯƠNG

background image

I. QUAN HỆ LAO ĐÔNG

2

1. ĐÔI THOAI TAI NƠI LAM VIỆC

 

Điêu 63 Bộ luât lao động quy đinh mục đích, hình thức đối thoại tại 

nơi làm việc như sau:

-  Chia  sẻ  thông  tin,  tăng  cường  sự  hiểu  biết  giữa  người  sử  dụng  lao 

động và người lao động.

- Hinh thưc: trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao 

động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động, bảo 
đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Người sử dụng lao động, người lao động có nghĩa vụ thực hiện quy 

chế  dân  chủ  ở  cơ  sở  tại  nơi  làm  việc  theo  quy  định  tại  Nghị  định  số 
60/2013/NĐ-CP
.

background image

I. QUAN HỆ LAO ĐÔNG

3

Điêu 64 Bộ luât lao động quy đinh nội dung đối thoại tại nơi làm việc, gôm:

- Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

-Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế 

và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc.

- Điều kiện làm việc.

- Yêu cầu của người lao động, tập thể lao động đối với người sử dụng lao động.

- Yêu cầu của người sử dụng lao động với người lao động, tập thể lao động.

- Nội dung khác mà hai bên quan tâm.

Điêu 65 Bộ luât lao động quy đinh tiến hành đối thoại tại nơi làm việc

- Đối thoại tại nơi làm việc được tiến hành định kỳ 03 tháng một lần hoặc theo 

yêu cầu của một bên.

- Quy trinh đôi thoại thực hiện đươc quy định chi tiết tại Điêu 12 Nghị định số 

60/2013/NĐ-CP.

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1591
1 tài liệu
0
796
1 tài liệu
0
730
2 tài liệu
0
1116
6 tài liệu
0
3108
1 tài liệu
0
756
1 tài liệu
0
757
2 tài liệu
0
1068
1 tài liệu
0
771
4 tài liệu
0
2296
2 tài liệu
0
1267
3 tài liệu
0
1582
1 tài liệu
0
708
10 tài liệu
0
4830
10 tài liệu
0
5001
10 tài liệu
0
5333
5 tài liệu
0
2912

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1591
18/09/2018
1 tài liệu
0
796
18/09/2018
1 tài liệu
0
730
18/09/2018
2 tài liệu
0
1116
18/09/2018
6 tài liệu
0
3108
18/09/2018
1 tài liệu
0
756
18/09/2018
1 tài liệu
0
757
18/09/2018
2 tài liệu
0
1068
18/09/2018
1 tài liệu
0
771
18/09/2018
4 tài liệu
0
2296
18/09/2018
2 tài liệu
0
1267
18/09/2018
3 tài liệu
0
1582
18/09/2018
1 tài liệu
0
708
18/09/2018
10 tài liệu
0
4830
18/09/2018
10 tài liệu
0
5001
18/09/2018
10 tài liệu
0
5333
18/09/2018
5 tài liệu
0
2912