Tài liệu

AK - checklist chi tieu Nhan Vien - Copy

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

BẢNG CHỈ TIÊU CÔNG VIỆC

vị trí: Trưởng phòng Quản trị

Mục tiêu:

STT

Hạng mục

Chi tiết công việc

Yêu cầu kết quả

Gợi ý

Tần suất/SL

Chất lượng

Time/lần

Phương pháp 

1

2 lần/năm

Tổng 1h

Lập kế hoạch chi tiết

2

theo lịch

Tổng 30p

3

- Ktra việc đi học của CBNV

theo lịch

Tổng 15p

4

1 lần/tháng

Tổng 30p

5

2 lần/tháng

Tổng 30p

6

1 lần/ngày

15p

Lập bảng theo dõi

- Duy trì nề nếp công ty
- Tạo động lực, thúc đẩy tinh thần làm việc cho anh chị em
- 80% cán bộ công nhân viên thấy hài lòng và thích thú với công việc và gắn bó với công ty
- Ổn định toàn bộ mảng Kế toán, Tài chính, Hành chính, Nhân sự- Duy trì nề nếp công ty
- Tạo động lực, thúc đẩy tinh thần làm việc cho anh chị em
- 80% cán bộ công nhân viên thấy hài lòng và thích thú với công việc và gắn bó với công ty
- Ổn định toàn bộ mảng Kế toán, Tài chính, Hành chính, Nhân sự- Duy trì nề nếp công ty
- Tạo động lực, thúc đẩy tinh thần làm việc cho anh chị em
- 80% cán bộ công nhân viên thấy hài lòng và thích thú với công việc và gắn bó với công ty
- Ổn định toàn bộ mảng Kế toán, Tài chính, Hành chính, Nhân sự

Trọng 

số

1. Công tác 
Hành chính 
- Nhân sự1. 
Công tác 
Hành chính 
- Nhân sự1. 
Công tác 
Hành chính 
- Nhân sự

-  Kiểm  tra  việc  Tổ  chức  tuyển  dụng 
hàng năm

có  kế  hoạch  tuyển  rõ  ràng,  tuân 
thủ theo chu trình tuyển dụng

-  Ktra  Tổ  chức  thực  hiện  các  hoạt 
động nội bộ theo lịch chung đã ban

có kế hoạch rõ ràng, tuân thủ quy 
trình  tổ  chức  thực  hiện  và  kinh 
phí đã đề ra

Lập kế hoạch chi tiết (đã có)
Quy trình thực hiệnLập kế 
hoạch chi tiết (đã có)
Quy trình thực hiệnLập kế 
hoạch chi tiết (đã có)
Quy trình thực hiện

cá nhân đi học có hiệu quả, nâng 
cao năng lực sau khi đi học

Có kế hoạch của NVNSu
Quy trình?Có kế hoạch của 
NVNSu
Quy trình?Có kế hoạch của 
NVNSu
Quy trình?

- Ktra Tổ chức các hoạt động đào tạo 
có chuyên gia (ngoài, hoặc thuê)

cả  công  ty  tham  gia  đầy  đủ,  có 
hiệu  quả  và  thay  đổi  tư  duy  và 
năng lực

Có kế hoạch của NVNSu
Quy trình?Có kế hoạch của 
NVNSu
Quy trình?Có kế hoạch của 
NVNSu
Quy trình?

-  Ktra  Tổ  chức  các  hoạt  động  tự  đào 
tạo nội bộ

thành  viên  chia  sẻ  hào  hứng,  có 
trách  nhiệm,  đạt  hiệu  quả  cho  cả 
người đào tạo và các NV khác

Có kế hoạch của NVNSu
Quy trình?Có kế hoạch của 
NVNSu
Quy trình?Có kế hoạch của 
NVNSu
Quy trình?

-  Theo  dõi  việc  thực  hiện  Nội  quy, 
Quy định = bảng KPI chung

có  bảng  theo  dõi  việc  thực  hiện 
của các thành viên

background image

7

mọi người tự hào, vui vẻ

30p

8

30p

9

1 tháng/lần

Cập nhật đầy đủ

30p

Lập danh sách web cần xem

1. HCNS

1 ngày/lần

Hình ảnh tạo uy tín, vui vẻ

30p

chụp ảnh , viết bài, sưu tầm

10

Hợp lý, đủ, rõ ràng các khoản

1h

Theo form ?

11

Đúng, đủ, rõ ràng

10p

12

1 lần/tuần

Hợp lý, hợp pháp, hợp lệ

30p

Có biểu mẫu

13

- Gọi điện giục công nợ

1 lần/tuần

Cấp thiết, mủi lòng, dứt khoát

3p/khách

Có kịch bản gọi = Qtrinh

Cập nhật đầy đủ, kịp thời để bán 5p/lần

Mẫu đơn đặt hàng

14

- Lịch trả công nợ với đối tác

1 lần/tuần

3p/đối tác

15

- Nắm thông tin dự án

1 lần/dự án

Đúng, đủ, rõ ràng

15p

Có biểu mẫu

16

- Nắm tiến độ thực hiện dự án

30p

Lập kế hoạch dự án

17

- Xoát sét và hoàn thiện bộ Hợp đồng 1 lần/dự án

Thông tin chính xác, đủ, rõ ràng 30p

Theo Hợp đồng, Quy trình?

18

1 lần/dự án

Theo vật tư đầu vào lấy đủ, đúng 1 buổi

Tổng hợp list rồi đi xin

19

- Lấy hoá đơn đầu vào của HĐ

1 lần/dự án

1 buổi

Tổng hợp list rồi đi lấy

1. Công tác 
Hành chính 
- Nhân sự1. 
Công tác 
Hành chính 
- Nhân sự1. 
Công tác 
Hành chính 
- Nhân sự

- Tổ chức hoạt động khen thưởng theo 
hệ thống giải thưởng

theo hệ thống 
giải thưởngtheo hệ 
thống 
giải thưởngtheo hệ 
thống 
giải thưởng

Lập kế hoạch công việc
Quy trình?Lập kế hoạch 
công việc
Quy trình?Lập kế hoạch 
công việc
Quy trình?

-  Theo dõi việc đóng bảo  hiểm và  hồ 
sơ bảo hiểm cho nhân sự làm việc trên 
3 tháng tại công ty.

mỗi khi có nhân sự 
phát sinh

Đầy  đủ,  chậm  nhất  sau  03  tháng 
kể  từ  ngày  NV  được  đóng  bảo 
hiểm

Lập kế hoạch công việc
Quy trình?Lập kế hoạch 
công việc
Quy trình?Lập kế hoạch 
công việc
Quy trình?

-  Cập  nhật  văn  bản  pháp  luật  về  lao 
động, tiền lương, bảo hiểm
- Chịu trách nhiệm Quảng bá và quản 
lý hình ảnh, văn hoá cty lên fanpage

2. Công tác 
tài chính 
-  kế  toán2. 
Công tác 
tài chính 
-  kế  toán2. 
Công tác 
tài chính 
- kế toán

-  Lập  kế  hoạch  chi  các  khoản  liên 
quan tới văn phòng, hành chính, nhân 
sự, hoạt động nội bộ để trình lên TGĐ 
theo tháng, năm

1 lần/tháng
1 lần/năm1 
lần/tháng
1 lần/năm1 
lần/tháng
1 lần/năm

- Kế toán nội bộ: ghi thu chi và vào sổ 
tiền mặt

bất cứ khi nào có 
phát sinh

Có biểu mẫu
Quy trình?Có biểu mẫu
Quy trình?

-  Kiểm  tra  vào  ra hoá  đơn  VAT,  tình 
hình dư thuế

- Quản lý kho vật tư vật liệu, gọi đầu 
vào sản phẩm cho mảng vật liệu

khi có psinh
bc hàng ngàykhi có 
psinh
bc hàng ngày

Đúng,  đủ  và  thương  thảo  đến 
thống nhất

Có kịch bản nói = Qtrinh
Có bảng theo dõi công nợCó 
kịch bản nói = Qtrinh
Có bảng theo dõi công nợ

3. Thư ký 
dự án3. Thư ký 
dự án

1 lần/dự án
cập nhật theo dự án1 
lần/dự án
cập nhật theo dự án

Theo  kế  hoạch  dự  án  nắm  đúng, 
đủ, rõ ràng

-  Hoàn  thiện  các  chứng  chỉ  xuất 
xưởng, test sản phẩm ->A, CĐT

Theo  định  mức  dự  toán,  lấy  đủ, 
hợp lệ, hợp pháp

background image

20

cập nhật theo dự án

15p

Có biểu mẫu? Quy trình?

21

5p

Có kẹp file? Quy trình?

22

4. Quản trị 

15p/nv

23

1 lần/ngày

15p

Có biểu mẫu theo dõi

QT

24

1 lần/ngày

Đúng, đủ, rõ ràng

30p 

Có biểu mẫu

1

5. Cá nhân

ngay và luôn

ngắn gọn, ra vấn đề

5p

Gọi điện hoặc nt nhanh

3

2

theo tần suất

theo form, đúng, đủ, rõ ràng

30p

Theo biểu mẫu

3

3

hàng ngày

Theo ngày

50

4

- Xây dựng mối quan hệ

20 người/tháng

vui vẻ, thân ái, tạo uy tín lâu bền Theo ngày

1 người/ngày

5

5

5 người/năm

bất kể

vui vẻ giới thiệu

6

khi có yêu cầu

nhiệt tình, tương thân, giúp đỡ

30p

2

7

theo lịch

gửi được link, quảng bá

5

8

theo lịch

nhiệt tình, trách nhiệm, vui vẻ

5

9

theo lịch

hiệu quả, tiếp thu

5

3. Thư ký 
dự án3. Thư ký 
dự án

- Theo dõi tình hình thu chi, tạm ứng 
của dự án để làm công nợ phải trả và 
công nợ phải thu

Theo  tiến  độ  thanh  toán  nắm 
đúng, đủ, rõ ràng

- Lưu trữ hồ sơ giấy tờ, hợp đồng của 
dự án

1 lần/dự án
cập nhật theo dự án1 
lần/dự án
cập nhật theo dự án

Sắp  xếp  theo  dự  án,  theo  ngày 
tháng, gọn gàng, ngăn nắp, dễ lấy

-  Hỗ  trợ  nhân  viên  làm  kế  hoạch  và 
báo cáo định kỳ

1 lần/tuần
1 lần/tháng1 
lần/tuần
1 lần/tháng

Nhân viên làm kế hoạch, báo cáo 
rõ ràng về mục tiêu, chỉ tiêu

Có biểu mẫu, đào tạo
Quy trình hỗ trợ?Có biểu 
mẫu, đào tạo
Quy trình hỗ trợ?

-  Theo  dõi,  kiểm  tra,  đôn  đốc  việc 
thực hiện kế hoạch hàng ngày = bảng 
KPI công việc

Sát sao, cần hỗ trợ gì hỗ trợ luôn
chưa  làm  được  phải  có  p/án  thay 
thế  luônSát  sao,  cần  hỗ  trợ  gì  hỗ 
trợ luôn
chưa  làm  được  phải  có  p/án  thay 
thế luôn

-  Báo  cáo  tình  hình  thực  hiện  công 
việc của các nhân sự 
-  Báo  cáo  ngay  với  TGĐ  các  công 
việc không xử lý được
- Báo cáo định kỳ theo yêu cầu:
   + báo cáo theo ngày
   + báo cáo theo tuần
   + báo cáo theo tháng
   + báo cáo theo năm
   + báo cáo theo dự án
- Hoàn thành kế hoạch công việc theo 
tiến độ

làm đúng, đạt yêu cầu công việc
chưa xong chưa về

Sử dụng timeline để tăng 
hiệu quả

- Ai cũng là người bán hàng 
(trực tiếp hoặc gián tiếp)

là  khách  hàng  thực,  có  nhu  cầu 
thực, hài lòng khi mua hàng

-  Phối  hợp  với  các  nhân  viên  khác 
hoàn thiện công việc chung

-  Quảng  bá  hình  ảnh/sản  phẩm  của 
công ty theo lịch của bộ phận Mar

- Tham gia các hoạt động văn hoá nội 
bộ theo lịch chung của công ty
- Tham gia các hoạt động đào tạo theo 
lịch, Đky là người đào tạo 

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
581
0 trang
0
503
0 trang
0
949

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
5066
2 tài liệu
0
1371
4 tài liệu
0
2370
4 tài liệu
0
2200

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
7 tài liệu
0
5066
17/01/2019
2 tài liệu
0
1371
17/01/2019
4 tài liệu
0
2370
17/01/2019
4 tài liệu
0
2200