Tài liệu

9.2 Mo ta cong viec KCS nguyen vat lieu

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1780
2 tài liệu
0
996
3 tài liệu
0
1515
5 tài liệu
0
2120
9 tài liệu
0
2554
7 tài liệu
0
2806
10 tài liệu
0
3196
1 tài liệu
0
537
10 tài liệu
0
3646
10 tài liệu
0
3441
4 tài liệu
0
1229
5 tài liệu
0
2017
3 tài liệu
0
1309
1 tài liệu
0
536
4 tài liệu
0
1231
7 tài liệu
0
2225
3 tài liệu
0
616
7 tài liệu
0
2003
10 tài liệu
0
2970
10 tài liệu
0
3149
10 tài liệu
0
3282
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2182
8 tài liệu
0
2378
5 tài liệu
0
1804
10 tài liệu
0
3950
9 tài liệu
0
2660
10 tài liệu
0
2898
6 tài liệu
0
1744
10 tài liệu
0
2845
6 tài liệu
0
1695
8 tài liệu
0
2269
5 tài liệu
0
1589
6 tài liệu
0
1733
8 tài liệu
0
2144
10 tài liệu
0
2947
8 tài liệu
0
2309
10 tài liệu
0
2930

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
1780
28/01/2019
10 tài liệu
0
4241
28/01/2019
2 tài liệu
0
996
30/01/2019
10 tài liệu
0
3853
28/01/2019
3 tài liệu
0
1515
28/01/2019
5 tài liệu
0
2120
30/01/2019
9 tài liệu
0
2554
28/01/2019
7 tài liệu
0
2806
28/01/2019
10 tài liệu
0
3196
28/01/2019
1 tài liệu
0
537
28/01/2019
10 tài liệu
0
3646
28/01/2019
10 tài liệu
0
3441
28/01/2019
4 tài liệu
0
1229
28/01/2019
5 tài liệu
0
2044
28/01/2019
3 tài liệu
0
1242
28/01/2019
5 tài liệu
0
1820
28/01/2019
5 tài liệu
0
2017
28/01/2019
3 tài liệu
0
1309
28/01/2019
7 tài liệu
0
2592
28/01/2019
1 tài liệu
0
536
28/01/2019
4 tài liệu
0
1231
28/01/2019
7 tài liệu
0
2225
28/01/2019
3 tài liệu
0
616
28/01/2019
7 tài liệu
0
2003
28/01/2019
10 tài liệu
0
2970
28/01/2019
10 tài liệu
0
3149
28/01/2019
10 tài liệu
0
3282
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2182
28/01/2019
8 tài liệu
0
2378
28/01/2019
5 tài liệu
0
1804
28/01/2019
10 tài liệu
0
3950
28/01/2019
9 tài liệu
0
2660
28/01/2019
10 tài liệu
0
2898
28/01/2019
6 tài liệu
0
1744
28/01/2019
10 tài liệu
0
2845
28/01/2019
6 tài liệu
0
1695
28/01/2019
8 tài liệu
0
2269
28/01/2019
5 tài liệu
0
1589
28/01/2019
6 tài liệu
0
1733
28/01/2019
8 tài liệu
0
2144
28/01/2019
10 tài liệu
0
2947
28/01/2019
8 tài liệu
0
2309
28/01/2019
10 tài liệu
0
2930