Tài liệu

9.1 PV vi tri thu ky dieu hanh

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ THƯ KÝ ĐIỀU

HÀNH

Mã số: 
Ngày ban hành: 11/21/2018
Lần sửa đổi: 00

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: ......................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................

Hướng dẫn đánh giá:
-

Nhằm mục đích tuyển “Đúng người cho đúng việc”. Các tiêu chí tuyển dụng được xây dựng
theo từng cấp và có 3 phần cơ bản: Phần 1: đánh giá ngoại hình; Phần 2: đánh giá kỹ năng
làm việc; Phần 3: đánh giá năng lực chuyên môn; Phần 4: đánh giá tố chất cá nhân.

-

Có 5 mức đánh giá như sau: (Cán bộ phỏng vấn click  vào số điểm trong ô)

5: Xuất sắc

4: Tốt/Khá

3: TB khá

2: TB/TB yếu

1: Yếu/Kém

PHẦN 1: TIÊU CHUẨN VỀ NGOẠI HÌNH

Điểm

1.

Chiều cao ?

5

4

3

2

1

2.

Khuôn mặt  

?

5

4

3

2

1

3.

Quần áo ?

5

4

3

2

1

4.   Những tiêu chuẩn khác của cán bộ phỏng vấn

5

4

3

2

1

PHẦN 2: KỸ NĂNG LÀM VIỆC

Điểm

1. Sử dụng máy tính

5

4

3

2

1

2. Tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác

5

4

3

2

1

Điểm:

background image

BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ THƯ KÝ ĐIỀU

HÀNH

Mã số: 
Ngày ban hành: 11/21/2018
Lần sửa đổi: 00

3. Khả năng xử lý thông tin

5

4

3

2

1

4. Khả năng sắp xếp và điều phối tốt các công việc trong văn
phòng

5

4

3

2

1

5. Kỹ năng giải quyết các tình huống

5

4

3

2

1

6. kỹ năng Giao tiếp

5

4

3

2

1

6. Kỹ năng trình bày và thuyết phục

5

4

3

2

1

     7.   Những tiêu chuẩn khác của cán bộ phỏng vấn

5

4

3

2

1

PHẦN 3: KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

Điểm

1.Từng công tác trong lĩnh vực liên quan ?

5

4

3

2

1

-

Bạn hãy mô tả vị trí công việc cũ của bạn?

-

Giả sử bạn được nhận vào công ty làm việc, bạn dự định thực
hiện công việc như thế nào? Bạn hãy mô tả cho tôi các công việc
Bạn dự định sẽ làm?

2.Những câu hỏi khác của cán bộ phỏng vấn

5

4

3

2

1

background image

BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ THƯ KÝ ĐIỀU

HÀNH

Mã số: 
Ngày ban hành: 11/21/2018
Lần sửa đổi: 00

PHẦN 4: TỐ CHẤT CÁ NHÂN

Điểm

1. Độc lập?

5

4

3

2

1

2. Sự chịu đựng áp lực?

5

4

3

2

1

3. Nhạy bén ( khả năng phán đoán ) ?

5

4

3

2

1

4. Khả năng kiềm chế cảm xúc?

5

4

3

2

1

5.  Sức khỏe ?

5

4

3

2

1

6. Những câu hỏi khác của cán bộ phỏng vấn

5

4

3

2

1

Điểm bình quân: …………………………………………………………………………………….

 Đạt loại   A1  

Tổng điểm bình quân > 4

Tiếp nhận

 Đạt loại   A  

3 < Tổng điểm bình quân = < 4

Tiếp nhận

 Đạt loại   B  

2 =< Tổng điểm bình quân < 3

Không tiếp nhận

 Đạt loại C  

Tổng điểm bình quân < 2

Không tiếp nhận

Nhận xét của cán bộ phỏng vấn:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1282
IT
3 tài liệu
0
1500
8 tài liệu
0
4076
8 tài liệu
0
4883
10 tài liệu
0
6305
5 tài liệu
0
2315
2 tài liệu
0
1054
6 tài liệu
0
2641
2 tài liệu
0
1094

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1282
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1500
23/09/2018
8 tài liệu
0
4076
23/09/2018
8 tài liệu
0
4883
23/09/2018
10 tài liệu
0
6305
23/09/2018
5 tài liệu
0
2315
23/09/2018
2 tài liệu
0
1054
23/09/2018
6 tài liệu
0
2641
23/09/2018
2 tài liệu
0
1094