Tài liệu

90514_TT17LDTBXH

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

                     VÀ XàHỘI

 CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  17 /2009/TT-BLĐTBXH

                Hà Nội, ngày 26  tháng 5 năm 2009

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH

 ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều

 của Nghị định số

44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

Căn  cứ  Nghị  định  số   44/2003/NĐ-CP   ngày   09  tháng  5  năm  2003  của

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao
động về hợp đồng lao động;

Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo
hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của

Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội
bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điểm của

Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi
hành một số điều

 

của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003

về hợp đồng lao động (sau đây viết là Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH) như
sau: 

Điều 1. Sửa đổi khoản 2, mục II, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH

như sau: 

“2.  Hợp đồng lao động giao kết với người đang hưởng lương hưu hàng

tháng và người làm việc có thời hạn dưới 03 tháng thì ngoài phần tiền lương theo

1

background image

công việc, người lao động còn được người sử dụng lao động thanh toán khoản
tiền tính theo tỷ lệ phần trăm (%) so với tiền lương theo hợp đồng lao động, gồm:

a) Bảo hiểm xã hội: từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến tháng

12 năm 2009 là 15%; từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 là 16%; từ
tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 là 17%; từ tháng 01 năm 2014 trở đi
là 18%.

 b) Bảo hiểm y tế 2%. Khi Chính phủ quy định tăng mức đóng bảo hiểm y

tế đối với người sử dụng lao động thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.  

c) Nghỉ hàng năm 4%. 

d) Tiền tàu xe đi lại khi nghỉ hàng năm do hai bên thoả thuận trong hợp

đồng lao động. 

Điều 2. Sửa đổi khoản 3, mục III, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH

như sau: 

“3. Cách tính và chi trả tiền trợ cấp thôi việc:

a) Công thức tính trợ cấp thôi việc ở từng doanh nghiệp:

    Tiền trợ cấp
      thôi việc

=

Tổng thời gian làm việc 

tại doanh nghiệp tính

 trợ cấp thôi việc

x

 Tiền lương làm 
 căn cứ tính trợ
   cấp thôi việc

x 1/2

Trong đó:

- Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc (tính theo

năm) được xác định theo khoản 3, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09
tháng 5 năm 2003 của Chính phủ, trừ thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo
quy định tại  Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của
Chính phủ. Trường hợp, tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi
việc có tháng lẻ (kể cả trường hợp người lao động có thời gian làm việc tại doanh
nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên nhưng tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính
trợ cấp thôi việc dưới 12 tháng) thì được làm tròn như sau:

Từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng làm tròn thành 1/2 năm;

Từ đủ 06 tháng đến dưới 12 tháng làm tròn thành 01 năm. 

- Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương, tiền công theo

hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt

2

background image

hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu
vực, phụ cấp chức vụ (nếu có). 

b) Một số trường hợp cụ thể:

- Người lao động thực hiện nhiều hợp đồng lao động tại một doanh nghiệp

mà khi chấm dứt từng hợp đồng lao động chưa thanh toán trợ cấp thôi việc thì
doanh nghiệp cộng thời gian làm việc theo các hợp đồng lao động để tính trợ cấp
thôi việc cho người lao động. Trường hợp, có hợp đồng lao động do người lao
động đơn phương chấm dứt trái pháp luật thì thời gian làm việc theo hợp đồng
lao động đó không được tính trợ cấp thôi việc. 

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương, tiền công theo

hợp đồng lao động được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt
hợp đồng lao động cuối cùng. 

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A làm việc liên tục theo ba hợp đồng lao động

tại Công ty X: hợp đồng lao động thứ nhất có thời hạn 12 tháng, được thực hiện
từ ngày 01/01/2005 đến ngày 31/12/2005; hợp đồng lao động thứ hai có thời hạn
36 tháng, được thực hiện từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/12/2008; hợp đồng lao
động thứ ba không xác định thời hạn, được thực hiện từ ngày 01/01/2009 cho đến
ngày 31/12/2010 thì ông A chấm dứt, tiền lương bình quân 6 tháng liền kề trước
khi chấm dứt hợp đồng lao động thứ ba là 2.500.000 đồng. Từ ngày 01/01/2009
đến ngày 31/12/2010, ông A liên tục đóng hiểm thất nghiệp theo quy định (2
năm). Công ty X chưa thanh toán trợ cấp thôi việc khi chấm dứt từng hợp đồng
lao động, theo đó tổng thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc của ông A là
4 năm (6 năm làm việc trừ đi 2 năm đóng bảo hiểm thất nghiệp). Tiền lương làm
căn cứ tính trợ cấp thôi việc là 2.500.000 đồng. Tiền trợ cấp thôi việc của ông A
là 5.000.000 đồng (4 năm x 2.500.000 đồng x 1/2).

- Người lao động làm việc cho công ty nhà nước nhưng có thời gian làm

việc theo chế độ biên chế và có cả thời gian làm việc theo hợp đồng lao động   thì
cộng cả hai loại thời gian này để tính trợ cấp thôi việc. 

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương, tiền công theo

hợp đồng lao động được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt
hợp đồng lao động cuối cùng. 

Ví dụ  2: Bà Trần Thị B, làm việc tại Công ty Y từ ngày 01/4/1991 đến

ngày 31/01/1994 theo biên chế và từ ngày 01/02/1994 chuyển sang làm việc theo

3

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1601
1 tài liệu
0
799
1 tài liệu
0
739
2 tài liệu
0
1120
6 tài liệu
0
3115
1 tài liệu
0
758
1 tài liệu
0
761
2 tài liệu
0
1071
1 tài liệu
0
774
4 tài liệu
0
2303
3 tài liệu
0
1588
1 tài liệu
0
713
10 tài liệu
0
4849
10 tài liệu
0
5008
10 tài liệu
0
5350
10 tài liệu
0
5958
5 tài liệu
0
2920

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1601
18/09/2018
1 tài liệu
0
799
18/09/2018
1 tài liệu
0
739
18/09/2018
2 tài liệu
0
1120
18/09/2018
6 tài liệu
0
3115
18/09/2018
1 tài liệu
0
758
18/09/2018
1 tài liệu
0
761
18/09/2018
2 tài liệu
0
1071
18/09/2018
1 tài liệu
0
774
18/09/2018
4 tài liệu
0
2303
18/09/2018
3 tài liệu
0
1588
18/09/2018
1 tài liệu
0
713
18/09/2018
10 tài liệu
0
4849
18/09/2018
10 tài liệu
0
5008
18/09/2018
10 tài liệu
0
5350
18/09/2018
10 tài liệu
0
5958
18/09/2018
5 tài liệu
0
2920