Tài liệu

9 Kiem soat noi bo trong quy trinh chi tieu

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                           KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH CHI TIÊU

Nội dung nghiên cứu

- Các loại chi của công ty

- Chức năng của quy trình

- Mục tiêu của quy trình

- Rủi ro của quy trình

- Cơ chế kiểm soát áp dụng trong quy trình

- Một số rủi ro thường gặp và cơ chế kiểm soát tương ứng

- Quy trình & chứng từ

- Quy chế hoá những nội dung trên trong “Quy chế chi tiêu” hay còn gọi là “Quy chế tài chính”

5. KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH KẾ TOÁN

Nội dung nghiên cứu

- Chức năng của quy trình

- Các quy trình cụ thể trong quy trình kế toán

- Mục tiêu của quy trình

- Rủi ro của quy trình

- Cơ chế kiểm soát của quy trình

- Một số rủi ro thường gặp & cơ chế kiểm soát tương ứng

- Quy chế hoá những nội dung này

Phân biệt tài chính & kế toán 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

- Tài chính? Tài chính doanh nghiệp? Quản trị tài chính doanh nghiệp => Tiền & vốn

- Kế toán là gì? Kế toán doanh nghiệp? => thông tin

Phân biệt tài chính & kế toán

giám đốc tài chính & kế toán trưởng

Các chức năng cơ bản 

- Thu thập thông tin (thu thập chứng từ). Từ các bộ phận trong công ty & từ bên ngoài.

- Xử lý thông tin (sử dụng sổ sách) Tại bộ phận kế toán

- Cung cấp thông tin (trình nộp báo cáo) cho các đối tượng có nhu cầu :

+ Chủ sở hữu & chủ nợ

+ Lãnh đạo công ty

+ Nhà nước

+ Khác

Các quy trình cụ thể

- Quy trình kế toán thường bao gồm 3 quy trình cụ thể :

+ Quy trình kế toán thuế => Phục vụ báo cáo co nhà nước

+ Quy trình kế toán tài chính => Phục vụ báo cáo cho chủ (chủ sở hữu & chủ nợ)

+ Quy trình kế toán quản trị => Phục vụ báo cáo cho lãnh đạo công ty

Tổ chức thực hịên từng quy trình 

Mỗi quy trình lại được phân chia cụ thể như sau :

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

- Kế toán phần hành (kế toán viên)

- Kế toán tổng hợp (Kế toán tổng hợp)

- Kế toán kiểm tra (Kế toán trưởng)

- Phê duyệt báo cáo (Lãnh đạo doanh nghiệp)

Phần hành kế toán 

- Kế toán tiền mặt

- Kế toán kho vật tư

- Kế toán kho thành phẩm

- Kế toán công nợ phải thu

- Kế toán công nợ phải trả

- Kế toán tài sản cố định

- Kế toán công cụ dụng cụ

- Kế toán tiền lương ...

Mục tiêu của quy tình 

- Mục tiêu theo cách hiểu thông thường

- Mục tiêu theo mô hình CEAVOP

- Báo cáo đúng: Chính xác về mặt số học & nội dung; Đúng luật; Đúng quy chế công ty

- Báo cáo đủ

- Báo cáo kịp thời

- Báo cáo ngắn gọn

- Báo cáo rõ ràng

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan