Tài liệu

9. Chinh sach nhan su cua SHB

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

[

CHƯƠNG TRÌNH  - CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

Chế độ phúc lợi xã hội của SHB 

 
Sự mở rộng mạng lưới quá nhanh và tăng nóng về số lượng ngân  hàng thương mại cổ 
phần trong thời gian vừa qua đã tạo ra sự cạnh tranh lớn trên thị trường tiền tệ cũng như 
thị trường nhân lực lao động đặc biệt là nguồn nhân sự ngành tài chính ngân hàng. 
Để  giữ  chân  và  thu  hút  nguồn  nhân  lực  chất  lượng  cao,  SHB  luôn  coi  trọng  việc  phát 
triển nguồn nhân lực và coi đó là quốc sách hàng đầu trong chiến lược của ngân hàng. 
Được sự hỗ trợ, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, SHB đã thực hiện 
các chính sách cụ thể như sau: 
 
1.  Chính sách về tuyển dụng 
Đối  với  công  tác  tuyển  dụng  nhân  sự,  SHB  thực  hiện  công  tác  tuyển  dụng  công  khai, 
thành lập Hội đồng tuyển dụng đánh giá khách quan. Công tác tuyển dụng bổ nhiệm nội 
bộ được ban lãnh đạo chú trọng, khuyến khích và ưu tiên nguồn nhân sự trong nội bộ dự 
tuyển nhằm tạo sự gắn bó, khuyến khích động viên nhân viên phát triển. Đối với ứng viên 
từ  nguồn  bên  ngoài  SHB  ưu  tiên  các  ứng  viên  có  kinh  nghiệm  nhằm  đáp  ứng  nhanh 
chóng yêu cầu công việc, ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp học lực khá, giỏi các trường đại 
học  công  lập  và  ưu tiên các  ứng viên được đào  tạo ở nước ngoài.  SHB có  chế  độ tiền 
lương ưu tiên mức lương khởi điểm cao hơn cho các ứng viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ. 
Ứng viên dự tuyển được thỏa thuận mức lương mong muốn theo kinh nghiệm, năng lực, 
trình độ. 
 
 2. Chính sách đào tạo phát triển nhân viên 
Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại SHB luôn được coi là mục tiêu, nhiệm 
vụ  hàng  đầu.  SHB  tạo  mọi  điều  kiện  để  mỗi  cá  nhân  người  lao  động  phát  triển  nghề 
nghiệp đồng thời chú trọng việc xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, tác phong 
chuyên nghiệp phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng nhất. Các chương trình đào 
tạo tại SHB đa dạng,  phù hợp với  nhiều đối tượng, nhằm  mục đích giúp nhân  viên bổ 
sung các kỹ năng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ thông qua các chương trình đào tạo, 
tập  huấn  nội  bộ  về  quy  chế,  quy  trình  nghiệp  vụ  toàn  hệ  thống.  Với  chủ  trương,  mọi 
người lao động tại SHB đều có cơ hội được đào tạo và phát triển, được SHB tài trợ mọi 
chi phí đào tạo khi tham gia các khóa đào tạo do SHB tổ chức cũng như các khóa đào tạo 
do SHB cử tham dự. 
Hàng năm, đối với cán bộ quản lý, SHB thường xuyên tổ chức hoặc cử tham gia các khóa 
đào tạo nghiệp vụ nâng cao và kỹ năng quản lý, điều hành như: phân tích và đánh giá tài 
chính doanh nghiệp, quản lý tài sản Nợ và tài sản có, quản trị chiến lược, quản trị rủi ro, 
quản  lý  sự  thay  đổi,  kỹ  năng  đánh  giá  nhân  viên,  kỹ  năng  lập  kế  hoạch  kinh  doanh 
...nhằm bổ sung các kiến thức nâng cao và kỹ năng bổ trợ cho người lao động hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ được giao. Phương pháp đào tạo tại SHB cũng được đa dang hóa nhằm 
tạo điều kiện cho người lao động có nhiều cơ hội tham gia. Các khóa đào tạo tập trung 
đều  được  ban  lãnh  đạo  quan  tâm,  Tổng  giám  đốc  trực  tiếp  tham  gia  buổi  khai  mạc  và 
động viên khích lệ học viên tham gia tích cực, tạo không khí học tập sôi nổi. 

background image

[

CHƯƠNG TRÌNH  - CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

Đối  với  cán  bộ  nhân  viên  có  kinh  nghiệm,  SHB  chú  trọng  công  tác  đào  tạo  nâng  cao 
nghiệp vụ nhằm mục đích tạo nguồn nhân sự dự trữ, quy hoạch cán bộ nguồn đáp ứng 
nhiệm vụ kinh doanh của SHB đồng thời tạo cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cho cán bộ 
nhân viên có năng lực của Ngân hàng .Phát huy lợi thế nguồn giảng viên nội bộ có kinh 
nghiệm, chuyên môn cao là lực lượng nòng cốt hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ và chia sẻ 
kinh nghiệm thông qua các chương trình đào tạo nghiệp vụ nâng cao trong toàn hệ thống. 
Các chương trình thường xuyên được tổ chức trên phạm vị rộng như: nâng cao nghiệp vụ 
tín dụng, giao dịch viên chuyên nghiệp, pháp luật trong kinh doanh ngân hàng, kỹ năng 
bán hàng qua điện thoại, kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống than phiền của khách 
hàng, kỹ năng phân tích báo cáo tài chính, định giá tài sản... Học viên tham gia đánh giá 
cao mức độ phù hợp kiến thức và tính ứng dụng cho công việc của các chương trình được 
đào tạo. 
Đối với đối tượng là cán bộ nhân viên tân tuyển, SHB xây dựng các chương trình đào tạo 
hội  nhập,  nhằm  cung  cấp  cho  người  lao  động  các  kiến  thức  chung,  tổng  quan  về  SHB 
như: quá trình xây dựng và phát triển, tầm nhìn, chiến lược, nhân sự ban điều hành, văn 
hóa  doanh  nghiệp,  kiến  thức  về  sản  phẩm  dịch  vụ,  các  thủ  tục  hành  chính,  các  chế  độ 
chính sách đối với người lao động, kiến thức nghiệp vụ chuyên  môn của từng vị trí về 
quy trình, quy chế và hệ thống phần mềm quản lý; Bố trí cán bộ có kinh nghiệm lâu năm 
kèm cặp và huấn luyện các cán bộ trẻ nhằm giúp cho người lao động mới tuyển hội nhập 
nhanh và làm quen với văn hóa của SHB. 
Ngoài ra, hàng năm SHB, tạo điều kiện để cán bộ quản lý có điều kiện tham gia học tập, 
tham quan các ngân hàng nước ngoài thông qua các khóa đào tạo, hội thảo nước ngoài do 
SHB phối hợp cử cán bộ tham gia. 
Bên cạnh  các hoạt động học tập, đào  tạo cho người lao động, SHB chú trọng công tác 
đánh  giá  sau  đào  tạo.  Cuối  mỗi  khoá  học  đều  có  đánh  giá  chất  lượng  nội  dung,  giảng 
viên, mức độ ứng dụng kiến thức của khóa học. Hàng năm, SHB tổ chức các kỳ kiểm tra, 
đánh giá nghiệp vụ trên toàn hệ thống, nhằm tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội 
và thành thời gian để hệ thống hóa các kiến thức chuyên môn, đống thời đánh giá chất 
lượng đội ngũ để đào tạo hoặc khuyến khích tự đào tạo bổ sung các nghiệp vụ, kiến thức, 
kỹ năng còn yếu và thiếu. 
 
3. Chế đô

̣ lương và khen thưởng 

Với quan điểm “sống nhờ lương, giàu nhờ thưởng” SHB gắn liền chế độ khen thưởng cán 
bộ nhân viên của SHB với kết quả hoạt động kinh doanh, mục tiêu công việc đạt được và 
chất  lượng  dịch  vụ  của  mỗi  nhân  viên  thực  hiện  cho  khách  hàng.  Về  quy  định  chung, 
SHB có các chế độ cơ bản như sau: 
Một năm, nhân viên được hưởng thu nhập tương đương 18 tháng lương. Hàng năm nhân 
viên được hưởng chế độ thưởng cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong năm, thưởng có 
sáng kiến, thưởng trong các dịp lễ tết của quốc gia và kỷ niệm thành lập Ngân hàng. 
Chế độ nâng lương cấp bậc được thực hiện định kỳ hàng năm đối với cán bộ nhân viên 
đạt xếp loại A1, A2 và B. Chế độ nâng lương kinh doanh và nâng lương đột xuất được 
căn cứ kết quả thực hiện công việc và đóng góp cho SHB của mỗi cán bộ nhân viên. 

background image

[

CHƯƠNG TRÌNH  - CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

Đối với cán bộ nhân viên đạt thành tích xuất sắc được tặng bằng khen/Giấy khen hàng 
quý/năm,  ngoài  phần  thưởng  về  vật  chất,  ngân  hàng  thưởng  thêm  các  chuyến  du  lịch 
Châu Âu, Châu Á tùy theo từng đối tượng nhằm tạo động lực và khuyến khích tinh thần 
làm việc của CBNV. 
 
4. Chế đô

̣ phu ̣ cấp, bảo hiểm xã hội 

Tất cả nhân viên chính thức của SHB đều được hưởng các trợ cấp xã hội theo các quy 
định của Bộ Luật Lao động. Người lao động tại SHB được ngân hàng chi trả thay không 
phải trích nộp các khoản về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, thuế 
thu  nhập  cá  nhân  và  công  đoàn  phí.  Bên  cạnh  đó,  nhân  viên  của  Ngân  hàng  SHB  còn 
nhận được các phụ cấp theo chế độ như phụ cấp độc hại, phụ cấp trách nhiệm, v.v.. 
 
5. Các chính sách khác và sinh hoạt công đoàn 
Ngoài việc thực hiện chính sách phúc lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật, 
SHB còn áp dụng các chương trình phúc lợi hữu ích cho nhân viên hàng năm như: cấp 
phát đồng phục làm việc, trang bị đầy đủ các công cụ làm việc hiện đại, tổ chức nghỉ mát 
hàng năm cho toàn thể cán bộ nhân viên, chính sách cho vay ưu đãi để mua nhà trả góp, 
cho nhân viên vay vốn với lãi suất thấp, mua cổ phiếu với giá bằng mệnh giá phát hành 
với tỷ lệ theo chức danh công việc… 
SHB thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt đoàn thể, tổ chức hội thao bóng đá và 
hội diễn văn nghệ quần chúng trên toàn hệ thống nhằm tạo sự đoàn kết, gắn kết người lao 
động với ngân hàng, tạo không khí vui vẻ đầm ấm để tạo động lực cho cán bộ nhân viên 
của ngân hàng. 
SHB đặc biệt chú trọng tổ chức các chương trình hoạt động nhân đạo xã hội, ủng hộ từ 
thiện v.v..., qua đó nhằm xây dựng tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ nhân 
viên SHB. 

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
634

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0