Tài liệu

9. Bang_nang_luc_ky_nang_cot_loi

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ 

Mã tài liệu:  NS – 18 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

BẢNG NĂNG LỰC KỸ NĂNG CỐT LÕI

Stt

Loại tri thức, kỹ năng

Chức danh

áp dụng

Mức độ

chuẩn

Mức của

công ty

Mức của các
đối thủ cạnh

tranh

Ý kiến đề xuất, giải pháp

Ngày  tháng  lập 2008

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4339
20/12/2018
3 tài liệu
0
1403