Tài liệu

8MUCTI~1

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

MỤC TIÊU KẾ HOẠC CÔNG VIỆC NĂM 2012 PHÒNG MUA HÀNG

Mục tiêu cụ thể

Biện pháp/ Chương trình

Kiểm soát tồn kho theo định mức: Giá trị bình quân 
tồn kho/Doanh thu/tháng<100%

Kiểm soát giá trị bình quân tồn 
kho

Tỷ lệ hàng lỗi từ NCC khác: 5%

Thực hiện tốt việc đánh giá 
NCC 

Nâng cao chuyên môn trong 
lĩnh vực mua hàng

Tỷ lệ hàng lỗi từ NCC NK TQ: 10%

Thực hiện tốt việc đánh giá 
NCC 

Nâng cao chuyên môn trong 
lĩnh vực mua hàng

Tỷ lệ chênh lệch chi phí mua hàng thực tế so với kế 
hoạch được duyệt <0.5%

Phân tích giá mua chi tiết, so 
sánh NCC cùng chủng loại
Tối ưu số lượng tồn kho để 
giảm chi phí tồn kho

background image

Số lượng nhân sự kế thừa đạt chuẩn: 1

100% Số lượng vị trí có chuẩn năng lực

Số lượng nhân viên đạt chuẩn: 3

Tỷ lệ chênh lệch chi phí mua hàng thực tế so với kế 
hoạch được duyệt <0.5%

Tối ưu số lượng tồn kho để 
giảm chi phí tồn kho

Giảm sản phẩm lỗi để giảm chi 
phí

Thương lượng phương thức 
thanh toán phù hợp có lợi cho 
công ty

Tỷ lệ số lần giao hàng đúng tiến độ của nhà cung 
cấp: 100%

Thực hiện tốt việc đánh giá 
năng lực sản xuất NCC

Nâng cao năng lực quản lý 
nhân sự kế thừa

Xây dựng chuẩn năng lực các 
vị trí

Căn cứ vào chuẩn đã có, tiến 
hành xây dựng chương trình 
đào tạo

background image

Số lượng nhân viên đạt chuẩn: 3

Nâng cao năng lực tìm kiếm

Công bằng trong phân công công việc

Công bằng trong đánh giá nhân viên

Triển khai hệ thống BSC - KPI's

Triển khai hệ thống ERP 

Xây dựng định mức chi phí NVL

Người lập
Ký xác nhận

Căn cứ vào chuẩn đã có, tiến 
hành xây dựng chương trình 
đào tạo

Xây dựng và từng bước hoàn thiện mạng lưới cung 
ứng

Trau dồi kỹ năng đánh giá nhân 
viên, minh bạch trong công việc

Có tiêu chí rõ ràng trong công 
tác đánh giá

Xây dựng hệ thống BSC - KPI 
theo tiêu chuẩn và nhu cầu 
quản lý

Triển khai áp dụng ERP hiệu 
quả

Xây dựng định mức NVL phù 
hợp

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
548
0 trang
0
412
0 trang
0
428
0 trang
0
398
0 trang
0
440
0 trang
0
787

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2353
6 tài liệu
0
2967
5 tài liệu
0
5260
5 tài liệu
0
3050

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
5 tài liệu
0
2353
22/12/2018
6 tài liệu
0
2967
22/12/2018
5 tài liệu
0
5260
22/12/2018
5 tài liệu
0
3050