Tài liệu

8.2 Mo ta cong viec To truong san xuat

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1698
2 tài liệu
0
952
3 tài liệu
0
1453
5 tài liệu
0
2013
9 tài liệu
0
2454
7 tài liệu
0
2709
10 tài liệu
0
3081
1 tài liệu
0
514
10 tài liệu
0
3476
10 tài liệu
0
3318
4 tài liệu
0
1178
5 tài liệu
0
1904
4 tài liệu
0
1855
3 tài liệu
0
1259
1 tài liệu
0
521
4 tài liệu
0
1183
7 tài liệu
0
2111
3 tài liệu
0
595
7 tài liệu
0
1929
10 tài liệu
0
2864
10 tài liệu
0
3034
10 tài liệu
0
3155
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2099
8 tài liệu
0
2285
5 tài liệu
0
1712
10 tài liệu
0
3718
9 tài liệu
0
2546
10 tài liệu
0
2767
6 tài liệu
0
1663
10 tài liệu
0
2718
6 tài liệu
0
1603
8 tài liệu
0
2163
5 tài liệu
0
1533
6 tài liệu
0
1656
8 tài liệu
0
2061
10 tài liệu
0
2811
8 tài liệu
0
2208
10 tài liệu
0
2815

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
1698
28/01/2019
10 tài liệu
0
4013
28/01/2019
2 tài liệu
0
952
30/01/2019
10 tài liệu
0
3691
28/01/2019
3 tài liệu
0
1453
28/01/2019
5 tài liệu
0
2013
30/01/2019
9 tài liệu
0
2454
28/01/2019
7 tài liệu
0
2709
28/01/2019
10 tài liệu
0
3081
28/01/2019
1 tài liệu
0
514
28/01/2019
10 tài liệu
0
3476
28/01/2019
10 tài liệu
0
3318
28/01/2019
4 tài liệu
0
1178
28/01/2019
5 tài liệu
0
1981
28/01/2019
3 tài liệu
0
1181
28/01/2019
5 tài liệu
0
1904
28/01/2019
4 tài liệu
0
1855
28/01/2019
3 tài liệu
0
1259
28/01/2019
7 tài liệu
0
2519
28/01/2019
1 tài liệu
0
521
28/01/2019
4 tài liệu
0
1183
28/01/2019
7 tài liệu
0
2111
28/01/2019
3 tài liệu
0
595
28/01/2019
7 tài liệu
0
1929
28/01/2019
10 tài liệu
0
2864
28/01/2019
10 tài liệu
0
3034
28/01/2019
10 tài liệu
0
3155
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2099
28/01/2019
8 tài liệu
0
2285
28/01/2019
5 tài liệu
0
1712
28/01/2019
10 tài liệu
0
3718
28/01/2019
9 tài liệu
0
2546
28/01/2019
10 tài liệu
0
2767
28/01/2019
6 tài liệu
0
1663
28/01/2019
10 tài liệu
0
2718
28/01/2019
6 tài liệu
0
1603
28/01/2019
8 tài liệu
0
2163
28/01/2019
5 tài liệu
0
1533
28/01/2019
6 tài liệu
0
1656
28/01/2019
8 tài liệu
0
2061
28/01/2019
10 tài liệu
0
2811
28/01/2019
8 tài liệu
0
2208
28/01/2019
10 tài liệu
0
2815