Tài liệu

8 Kiem toan doanh thu va thu nhap khac

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC. 

1. Kiểm toán doanh thu. 

1.1. Đặc điểm. 

Ở những chương trên, chúng ta  đã  xem xét  về  nghiệp vụ bán hàng  và  các  khía cạnh có  

liên quan như tiền, nợ phải thu ..., nên phần này chỉ giới thiệu về những vấn đề chưa được trình bày . 

Doanh thu được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bao gồm doanh thu bán 

hàng, các khoản được khấu trừ khỏi doanh thu, và doanh thu thuần. 

Doanh thu là một khoản mục trọng yếu trên báo cáo tài chính vì là cơ sở để người đọc báo 

cáo tài chính đánh giá về tình hình hoạt động và quy mô kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy 

nhiên, khoản mục này là đối tượng của nhiều rủi ro dẫn đến sai lệch trọng yếu vì những lý do sau : 

- Doanh thu có quan hệ mật thiết với lợi nhuận. Những sai lệch trong doanh thu thường dẫn

đến lợi nhuận không trung thực và không hợp lý. 

- Doanh thu trong nhiều đơn vị là cơ sở đánh giá kết quả hoặc thành tích nên có khả năng 

bị thổi phồng cao hơn thực tế. 

- Tại Việt Nam, doanh thu có quan hệ chặt chẽ với thuế giá trị gia tăng đầu ra nên cũng 

có khả năng bị khai thấp hơn thực tế để tránh né thuế. 

1.2- Kiểm toán doanh thu. 

a - Tìm hiểu về kiểm soát nội bộ, thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát đối với nghiệp vụ bán

hàng và doanh thu.

14 

b - Thử nghiệm cơ bản. 

b.1 - Áp dụng các thủ tục phân tích : 

Để kiểm tra tính hợp lý chung của doanh thu, kiểm toán viên có thể sử dụng một số thủ tục phân tích

sau đây : 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

? Lập bảng phân tích doanh thu theo từng tháng, từng đơn vị trực thuộc ..., và xem xét các trường

hợp có doanh thu tăng, hay giảm bất thường. 

? So sánh doanh thu của kỳ này với kỳ trước theo từng tháng. Các biến động bất thường 

cần được giải thích nguyên nhân. 

? Tính tỷ lệ lãi gộp của những mặt hàng chủ yếu và so sánh với năm trước. Phát hiện và giải thích mọi thay

đổi quan trọng. 

b.2 - Kiểm tra sự có thực của các nghiệp vụ bán hàng được ghi chép : 

Mục   tiêu   thử  nghiệm   là  để   phát   hiện   các   nghiệp   vụ   bán   hàng   không   xảy   ra   nhưng   lại  

được ghi trên sổ nhật ký bán hàng. Kiểm toán viên có thể đạt được điều này bằng các thủ tục  

sau : 

? Đối chiếu với các nghiệp vụ bán hàng được ghi chép trên nhật ký bán hàng với các chứng từ gốc

liên quan, như đơn đặt hàng, hợp đồng kinh tế, lệnh bán hàng hoặc phiếu xuất kho, vận đơn, hóa

đơn ... 

?  Lấy mẫu các nghiệp vụ bán hàng và xem xét quá trình thu tiền. Nếu chúng đã được  

thanh toán, hoặc bị trả lại thì đó là bằng chứng cho thấy nghiệp vụ bán hàng đã thực sự xảy ra. 

b.3 - Kiểm tra sự ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ bán hàng : 

Kiểm toán viên phải xuất phát từ những chứng từ gốc để kiểm tra việc ghi chép các nghiệp vụ trên

nhật ký bán hàng. 

b.4 - Kiểm tra sự chính xác của hóa đơn : 

Thông thường kiểm toán viên cần kiểm tra những nội dung sau đây của hóa đơn : 

? So sánh với vận đơn, đơn đặt hàng, lệnh bán hàng ... để xác định về chủng loại và số lượng hàng

hóa tiêu thụ. 

? Đối chiếu với bảng giá , các bảng xét duyệt giá, hợp đồng ... để xác định đơn giá của 

hàng hóa tiêu thụ. 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

? Kiểm tra việc tính toán trên hóa đơn. 

Đối với các trường hợp bán hàng bằng ngoại tệ, kiểm toán viên cần kiểm tra việc quy đổi về tiền Việt

nam. 

b.5 - Kiểm tra việc phân loại doanh thu : 

Thử   nghiệm   này   nhằm   tránh   những   trường   hợp   không   phân   loại   đúng   nên   dẫn   đến   việc  

ghi chép, hay trình bày sai về doanh thu. Cụ thể, kiểm toán viên sẽ xem xét về sự phân biệt 

giữa : 

?  Doanh thu bán chịu và doanh thu thu tiền ngay. 

?  Doanh thu bán hàng và các khoản thu nhập khác (được hạch toán vào thu nhập hoạt động tài 

chính), như cho thuê tài sản, bán tài sản, các khoản lãi phát sinh do bán trả góp ... 

Các loại doanh thu là đối tượng của các loại thuế khác nhau (thuế giá trị gia tăng, thuế 

tiêu thụ đặc biệt …), có thuế suất khác nhau, hoặc khác nhau về cơ sở xác định doanh thu chịu thuế. 

b.6 - Kiểm tra việc khóa sổ đối với nghiệp vụ bán hàng : 

Kiểm  toán  viên lựa  chọn một số nghiệp vụ  xảy ra trước và  sau thời  điểm khóa sổ để kiểm  

tra chứng từ gốc, so sánh giữa ngày ghi trên vận đơn với hóa đơn, nhật ký bán hàng và các sổ  

chi tiết. 

2. Kiểm toán thu nhập khác. 

2.1. Đặc điểm. 

Thu nhập khác được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bao gồm thu nhập

hoạt động tài chính và thu nhập bất thường. 

Đặc điểm chung của những khoản thu nhập khác là tính đa dạng của nó, riêng các thu nhập

bất thường thì xảy ra không thường xuyên và không dự đoán được. Vì vậy nhiều đơn vị không 

phản ảnh các thu nhập này khi nghiệp vụ phát sinh mà chỉ ghi nhận khi thực thu tiền. Sai sót này 

không gây ảnh hưởng trọng yếu nếu số tiền nhỏ và các nghiệp vụ ít xảy ra. Tuy nhiên nếu số tiền lớn thì 

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
9 tài liệu
0
4949