Tài liệu

8 Ke hoach kiem toan noi bo hang nam

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ HÀNG NĂM

a) Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm do Trưởng Ban Kiểm soát chỉ đạo lập, trình

Hội đồng Quản trị phê chuẩn vào tháng đầu tiên của năm tài chính.

b) Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở: 

- Đánh giá rủi ro và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của các Ban, Phòng tại Hội sở

chính, các Đơn vị thành viên.

- Kết quả kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ lần trước cũng như yêu cầu của Hội

đồng Quản trị.

c) Yêu cầu đối với kiểm toán hàng năm:

- Những đơn vị rủi ro cao - kiểm toán toàn diện ít nhất 12 tháng một lần, rủi ro trung

bình - kiểm toán toàn diện ít nhất 18 tháng một lần, rủi ro thấp - kiểm toán có giới hạn hoặc

kiểm toán toàn diện ít nhất 03 năm một lần.

- Mặt khác phải dự phòng quỹ thời gian để thực hiện các cuộc kiểm toán đột xuất khi

có yêu cầu của Ban Kiểm soát, của Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc khi có các thông tin về

dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng, dấu hiệu rủi ro cao ở các đối tượng kiểm toán.

d) Kế hoạch kiểm toán hàng năm bao gồm những nội dung sau:

- Đánh giá rủi ro tổng quát trong bối cảnh môi trường kinh tế, môi trường hoạt động,

đánh giá các tác động của môi trường pháp lý và của những thay đổi nội bộ ảnh hưởng đến

hoạt động của toàn hệ thống.

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

- Rà soát kết quả hoạt động năm trước, mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm hiện tại.

- Các mục tiêu kiểm toán nội bộ.

- Chi tiết kế hoạch kiểm toán trong năm đối với các Ban, Phòng tại Hội sở chính, các

Đơn vị thành viên.

- Kế hoạch nguồn lực và xác định nguồn nhân lực, phân bổ nguồn lực phục vụ các

nhiệm vụ kiểm toán.

- Chương trình quản lý, đào tạo và nghiên cứu phát triển công tác kiểm toán nội bộ của

công ty trong năm kế hoạch.

- Kế hoạch báo cáo (nội dung, số lượng báo cáo định kỳ với Hội đồng Quản trị trong

năm hiện tại).

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
6415