Tài liệu

8. Giay xac nhan nghi viec de cham soc con om dau

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ:……………………..

Số: …… /……………………………

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………………, ngày…… tháng… năm ……

GIẤY XÁC NHẬN

về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau

1- Tên, địa chỉ cơ  quan, đơn vị nơi quản lý người lao động nghỉ việc

chăm sóc con ốm trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy
định: ............................................................................................................................

Số điện thoại (nếu có):.........................................................................................

2- Thông tin về người lao động đã nghỉ việc chăm sóc con ốm đau:

- Họ tên:   ........................................................Nam/Nữ.....................................

- Số sổ BHXH:.................................................

- Nghề nghiệp:.............................Đơn vị (hoặc nơi làm việc):...........................

Thuộc đối tượng đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị, có con

dưới 7 tuổi bị ốm đau.

Đơn vị chúng tôi đã giải quyết chế độ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau

cho   ông/bà:………………………………   tính  đến   ngày   ……   tháng   ……
năm …… và xác nhận người lao động đã hết thời gian hưởng chế độ khi con
ốm đau trong một năm theo quy định là …… ngày./.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠNVỊ

(ký, đóng dấu)

Mẫu số 5B-
HSB

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
723
0 trang
0
441
0 trang
0
509

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1322
10 tài liệu
0
4584

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1322
20/12/2018
10 tài liệu
0
4584