Tài liệu

8. Bang_danh_gia_nang_luc_nhan_vien

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ 

Mã tài liệu:  NS – 18 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

BẢNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN HÀNG NĂM

Chức danh…………………………Bộ phận:……………………………

Stt

Họ tên nhân viên

Mức kỹ năng

Đánh giá chung

1

2

3

4

5

6

7

Ghi chú:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Người lập

TP. nhân sự

Quản lý

Giám đốc điều hành

background image

QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ 

Mã tài liệu:  NS – 18 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4333
20/12/2018
3 tài liệu
0
1403