Tài liệu

8 Bảng đánh giá phòng MKT

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

BẢNG ĐÁNH GIÁ QUÝ    NĂM 20

Họ và Tên
Phòng
Bộ Phận

Từ: 

1 – NHIỆM VỤ - TINH THẦN TRÁCH NHIỆM (ĐIỂM TỐI ĐA 80)

1

10

2

10

3

5

4

15

5

5

6

10

7

5

8 Báo cáo  hàng tuần với cấp trên

10

9 Kết quả công việc dựa vào kết quả kinh doanh công ty

10

1

5

IV. TUÂN THỦ NỘI QUY – TRẬT TỰ CÔNG TY (ĐIỂM TỐI ĐA 15)

ĐIỂM TỐI 

ĐA

TP. ĐÁNH 

GIÁ

Xây dựng Kế hoạch Marketing theo quý, năm cho các thương hiệu sản phẩm và 
thương hiệu Công ty; (5đ)
Chủ động trong công tác tổng hợp nghiên cứu thị trường, đánh giá hiệu quả các sản 
phẩn thị trường, tham mưu cho trưởng phòng và ban giám đốc định hướng phát triển 
và đầu tư cho công ty (hàng quý) (5đ)                                                                               
                  

Tổ chức và giám sát thiết kế và in ấn/sản xuất các tài liệu/vật phẩm marketing; (giảm 
tối đa chi phí công ty) 
• Đề xuất và tham gia lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch 
Marketing của Công ty (2đ)
• Xây dựng kế hoạch và thực hiện Marketing truyền thông cho tạp chí (2đ)
• Xây dựng và phát triển quan hệ kênh phát hành (1đ)

• Chịu trách nhiệm cao nhất về tổ chức và chất lượng hoạt động tiếp thị, quảng bá hình 
ảnh và sản phẩm - dịch vụ của công ty ra công chúng và trong nội bộ nhằm thúc đẩy 
và đạt được mục tiêu của Công ty (3)
- Quản lý và lưu trữ tranh ảnh, tài liệu, báo chí, phim về họat động kinh doanh cũng 
như thương hiệu công ty (2)
- Chịu trách nhiệm nội dung, cập nhật thông tin website công ty (10)
• Hỗ trợ các phòng kinh doanh trong hoạt động chinh phục khách hàng, chăm sóc 
khách hàng (3đ)
Thu thập thông tin về sản phẩm liên quan, thu thấp thông tin đối thủ cạnh tranh… 
nhằm phục vụ cho việc phân tích cạnh tranh, phán đóan chiếc lược của đối thủ.(2)

Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc 
Chịu trách nhiệm cao nhất về tổ chức và chất lượng hoạt động tiếp thị, quảng bá hình 
ảnh và sản phẩm - dịch vụ của công ty ra công chúng và trong nội bộ nhằm thúc đẩy 
và đạt được mục tiêu của Công ty (5đ)
Hồ sơ, chứng từ thuộc phụ trách được lưu trữ bảo quản đầy đủ, sắp xếp đúng khoa 
học. (3đ) -  Các báo cáo phải chính xác, đúng mẫu và đúng quy định (2đ)

Lập và thực hiện kế hoạch truyền thông, quảng cáo hiệu quả phù hợp với ngân sách 
hoạt động của Công ty (3)
Tham mưu cho Ban Giám Đốc việc tổ chức các hội thảo khách hàng, tổ chức và tham 
gia các hội thảo và triển lãm khác; Tổ chức sự kiện cho Công ty; Thực hiện, triển khai 
các chương trình Marketing, truyền thông (2đ)

III. VĂN HÓA CÔNG TY (ĐIỂM TỐI ĐA 5)
Các trưởng phòng lưu ý: tiêu chí nào hòan thiện mới có điểm

Quan hệ cơ bản:
Đối với bản thân. (1 điểm)
Quan hệ đặc biệt:
Giữa cấp trưởng phòng với nhân viên thuộc quyền (1 điểm)
Giữa các trưởng phòng ban với nhau (2)
Đóng góp ý kiến cải tiến công ty (1)

background image

1 Tuân thủ các nội quy chung của Công ty

10

Bảo vệ, Quản lý tài sản của Công ty

5

TỔNG CỘNG ĐIỂM

100

TỔNG KẾT XẾP LỌAI

XẾP LỌAI

95 -> 100 ĐIỂM (LOẠI A)
86  ->  94 ĐIỂM (LỌAI B)
76  ->  85 ĐIỂM (LỌAI C)
66  ->  75 ĐIỂM (LOẠI D)

65 ĐIỂM TRỞ XUỐNG (LOẠI E)

TRƯỞNG PHÒNG                              PHỤ TRÁCH NHÂN SỰ

P. GIÁM ĐỐC

+

Ñöông söï coù daáu hieäu vi phaïm vaø khoâng tuaân thuû quy ñònh cuûa Coâng ty;

+

Ñöông söï coù daáu hieäu vi phaïm Phaùp luaät Vieät Nam.

Ñieàu 9 :

Quan heä ñaët bieät

8.1 Ñoái vôùi baûn thaân :
·        Chaáp haønh vieäc giöõ veä sinh, ngaên naép taïi khu vöïc laøm vieäc;
·        Baûo veä moâi tröôøng, haïn cheá toái ña vieäc huùt thuoác laù trong Coâng ty;
·        Trung thöïc khi khai trình veà söï vuï baûn thaân;
·        Caån troïng trong phaùt ngoân, khoâng ñöôïc noùi tuïc chöûi theà;
·        Tuaân thuû nghieâm ngaët quy ñònh cuûa töøng boä phaän trong coâng ty.
8.2 Ñoái vôùi ñoàng nghieäp:
·        Noã löïc giuùp ñôõ khi ñoàng nghieäp gaëp khoù khaên trong coâng vieäc;
·        Khoâng ñöôïc töï yù söû duïng phöông tieän, duïng cuï laøm vieäc cuûa ñoàng nghieäp;
·        Khoâng ñöôïc coù nhöõng haønh vi gaây maát ñoaøn keát noäi boä nhö mieät thò hoaëc vu khoáng, beø phaùi , xaùch ñoäng hoaëc pheâ bình ñoàng nghieäp khi hoï vaéng maët.
·        Nhaéc nhôû khuyeân can ñoàng nghieäp khi nhaän thaáy raèng :

9.1 Giöõa nhaân vieân ñoái vôùi caùc caáp tröôûng phoøng noùi chung :
·        Phaûi coù thaùi ñoä leã pheùp, toân troïng;
·        Khoâng ñöôïc pheâ bình caáp tröôûng phoøng tröôùc söï chöùng kieán cuûa baát kyø ngöôøi thöù ba naøo khaùc;
·        Nghieâm caám bieåu hieän luoàn cuùi, phænh nònh tröôûng phoøng;
·        Nghieâm caám tuyeät ñoái vieäc hoái loä tröôûng phoøng döôùi baát kyø hình thöùc naøo, vôùi baát kyø möùc ñoä naøo;
·        Baûo veä uy tín cho caáp tröôûng phoøng laø goùp phaàn baûo veä uy tín cuûa Coâng ty.
9.2 Giöõa tröôûng phoøng ñoái vôùi nhaân vieân thuoäc quyeàn :
·        AÂn caàn, ñoä löôïng nhöng khoâng dung tuùng bao che;
·        Göông maãu trong coâng vieäc, trong vieäc chaáp haønh quy ñònh cuûa Coâng ty;
·        Chæ thò phaûi roõ raøng, ñaày ñuû döõ kieän, phaûi ño löôøng tröôùc möùc ñoä khaû thi, nhaân vieân phaûi thöïc hieän chính xaùc vaø troïn veïn nhöõng noäi dung ñöôïc giao phoù;
·        Nghieâm caám nhaân vieân khoâng chaáp haønh chæ thò cuûa tröôûng phoøng tröïc tieáp. Neáu khoâng ñoàng yù nhaân vieân ñöôïc quyeàn goùp yù nhöng khoâng ñoái khaùng khaùc vôùi chæ thò cuûa tröôûng phoøng. 
·        Khi nhaân vieân goùp yù hôïp leä, tröôûng phoøng phaûi tieáp nhaän treân tinh thaàn caàu tieán;
·        Thöôøng xuyeân nhìn nhaän vaø khuyeán khích, thuùc ñaåy nhaân vieân taïo ra nhieàu saùng kieán, caûi tieán môùi, luoân nhaïy beùn tröôùc moïi tình huoáng. Ñeå kòp thôøi quan taâm ñeà baït, thaêng traät cuûa nhaân vieân;
·        Thöôûng phaït phaân minh theo ñuùng noäi quy Coâng ty, Phaûi giaûi quyeát chaát vaán, khieáu naïi cuûa nhaân vieân kòp thôøi, trieät ñeå vaø roõ raøng;
·        Nghieâm caám haønh xöû thieân leäch, ñoá kî;
·        Haïn cheá toái ña tröôûng phoøng nhôø nhaân vieân laøm vieäc rieâng tö ngoaøi giôø;
·        Nghieâm caám tuyeät ñoái vieäc phuû nhaän hoaëc laïm duïng hoaëc maïo nhaän coâng söùc, thaønh quaû cuûa nhaân vieân.
9.3 Giöõa caùc tröôûng phoøng vôùi nhau :
·        Phaûi tuaân theo nhöõng quy ñònh neâu ôû ñieàu khoaûn 9.1 vaø 9.2 cuûa baûn noäi quy naøy;

background image

·        Khoâng ñöôïc chæ thò, phaân coâng vöôït caáp;
·        Nghieâm caám caùc caáp tröôûng phoøng coù tö töôûng hoaëc bieåu hieän mang tính cuïc boä;
·        Nghieâm caám caùc caáp tröôûng phoøng haønh xöû quaù quyeàn haïn cho pheùp hoaëc thöïc hieän tröôùc, baùo caùo sau;
·        Caùc tröôûng phoøng phaûi phaûi thieát laäp quy ñònh rieâng cho boä phaän maø mình phuï traùch treân nguyeân taéc :
a)     Quy ñònh rieâng cuûa boä phaän phaûi ñöôïc ñeä trình ñeå giaùm ñoác duyeät;
b)     Quy ñònh cuûa moãi boä phaän phaûi phuø hôïp vôùi tính chaát nghieäp vuï;
c)     Quy ñònh cuûa caùc boä phaän chöa ñöôïc giaùm ñoác pheâ duyeät hoaëc traùi vôùi quy ñònh vaø chính saùch cuûa Coâng ty ñeàu baát hôïp leä vaø khoâng coù hieäu löïc.
·        Nghieâm caám tuyeät ñoái caùc tröôûng phoøng coù nhöõng tuyeân boá voâ caên cöù, nhöõng haønh vi khoâng töông xöùng vôùi cöông vò laõnh ñaïo;
·        Tröôûng phoøng cuûa boä phaän laø ngöôøi chòu traùch nhieäm duy nhaát vaø toaøn dieän ñoái vôùi hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa boä phaän ñoù tröôùc giaùm ñoác. 

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3288
9 tài liệu
0
3795
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
6 tài liệu
0
3288
22/12/2018
9 tài liệu
0
3795
22/12/2018
0 tài liệu
0
0