Tài liệu

764_QD_LDTBXH_2015_Vv_Bai_bo_van_ban_quy_pham_phap_luat

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XàHỘI 

------- 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 764/QĐ-LĐTBXH 

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2015 

  

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ 58 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

ban hành (Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

  

 

Nơi nhận: 

Như Điều 3; 

Lãnh đạo Bộ; 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Công báo; 

Website Chính phủ; 

Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH; 

Lưu: VT, PC.

 

BỘ TRƯỞNG 

 
 
 
 

Phạm Thị Hải Chuyền 

  

background image

DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ 

(Kèm theo Quyết định số 764/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội) 

I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG 

TT 

Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu, ngày 

tháng năm ban 

hành VB 

Tên gọi của văn bản, trích yếu 

nội dung của VB 

Lý do bãi 

bỏ 

Ghi 
chú
 

1. 

Thông tư  19/LĐ-TT; ngày 

30/7/1960 

Thông tư của Bộ Lao động hướng 

dẫn thi hành chế độ tiền lương 

ngày trong khu vực sản xuất 

Không còn 

áp dụng 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

2. 

Thông tư  04/LĐ-TT; ngày 

16/4/1963 

Thông tư của Bộ Lao động hướng 

dẫn việc giải quyết vấn đề tiền 

lương của quân nhân tình nguyện 

chuyển ngành sau 01/5/1960 

Không còn 

áp dụng 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

3. 

Thông tư  11/LĐ-TT; ngày 

14/4/1963 

Thông tư của Bộ Lao động quy 

định chế độ trả lương cho cán bộ, 

công nhân viên khi ngừng việc 

Không còn 

áp dụng 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

4. 

Thông tư  20/LĐ-TT; ngày 

14/02/1963 

Thông tư của Bộ Lao động hướng 

dẫn thi hành chế độ trả lương 

trong trường hợp làm ra hàng 

hỏng, hàng xấu hoặc công trình sai 

phạm kỹ thuật 

Không còn 

áp dụng 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

5. 

Thông tư  13-LĐ/TT; ngày 

01/7/1961 

Thông tư của Bộ Lao động hướng 

dẫn cấp sổ lao động 

Không còn 

áp dụng 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

6. 

Thông tư  17-LĐ-TT; ngày 

9/11/1964 

Thông tư của Bộ Lao động hướng 

dẫn thi hành Thông tư số 88-TTg-

CN ngày 01/10/1964 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ trợ cấp 

thôi việc 

Không còn 

áp dụng 

B

ãi bỏ 

toàn bộ 

7. 

Thông tư  88/TTg-CP; ngày 

01/10/1964 

Quy định chế độ trợ cấp thôi việc  Không còn 

áp dụng 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

8. 

Thông tư  02-LĐ/TT; ngày 

30/01/1975 

Thông tư của Bộ Lao động đối với 

người làm hợp đồng có thời hạn 

cho nhà nước 

Không còn 

áp dụng 

B

ãi bỏ 

toàn bộ 

9. 

Thông tư  26/LĐ/TT; ngày 

11/12/1985 

Thông tư của Bộ Lao động hướng 

dẫn thực hiện một số chế độ phụ 

cấp đối với ngành giáo dục, dạy 

nghề 

Không còn 

áp dụng 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

10. 

Thông tư  07/LĐ/TT; ngày 

17/7/1986 

Thông tư của Bộ Lao động hướng 

dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện 

vật cho công nhân viên chức làm 

những công việc độc hại 

Không còn 

áp dụng 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

background image

11. 

Thông tư  13/LĐ-TT; ngày 

06/10/1986 

Thông tư của Bộ Lao động hướng 

dẫn thi hành chế độ phụ cấp thợ 

đặc biệt giỏi 

Không còn 

áp dụng 

B

ãi bỏ 

toàn bộ 

12. 

Thông tư  03/LĐ/TT; ngày 

09/01/1987 

Thông tư của Bộ Lao động hướng 

dẫn thi hành chế độ tiền lương để 

lại cho gia đình của công nhân 

viên chức và các lực lượng vũ 

trang công tác ở nước ngoài 

Không còn 

áp dụng 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

13. 

Thông tư  07/LĐ-TT; ngày 

06/02/1987 

Thông tư của Bộ Lao động hướng 

dẫn thi hành chế độ phụ cấp thu 
hút 

Không còn 

áp dụng 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

14. 

Thông tư  09/LĐTBXH/TT; 

ngày 14/10/1987 

Thông tư của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

tính lại phụ cấp đối với quan trắc 

viên khí tượng thủy văn 

Không còn 

áp dụng 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

15. 

Thông tư  11/LĐTBXH/TT; 

ngày 29/10/1987 

Thông tư của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

tính lại phụ cấp đối với các hoạt 

động văn hóa, thông tin 

Không còn 

áp dụng 

Bãi bỏ 

toàn b

ộ 

16. 

Thông tư  12/LĐTBXH/TT; 

ngày 03/8/1988 

Thông tư của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

sửa đổi chế độ phụ cấp phẫu thuật, 

thường trực, chế độ bồi dưỡng 

trong thời gian chống dịch đối với 

cán bộ, viên chức ngành y tế 

Không còn 

áp dụng 

Bãi b

ỏ 

toàn bộ 

17. 

Thông tư  19-LĐTBXH/TT; 

ngày 21/10/1989 

Thông tư của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

chế độ thôi việc và chế độ trợ cấp 

tạm ngừng việc theo quyết định số 
176-

HĐBT ngày 9/10/1989 của 

Hội đồng Bộ trưởng 

Không còn 

áp dụng 

Bãi bỏ 

to

àn bộ 

18. 

Thông tư  19-LĐTBXH/TT; 

ngày 31/12/1990 

Thông tư của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

thi hành quy chế lao động đối với 

các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài 

Không còn 

áp dụng 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

19. 

Thông tư  11-LĐTBXH-TT; 

ngày 04/11/1991 

Thông tư của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

thực hiện một số chính sách, chế 

độ đối với người lao động có thời 

hạn ở nước ngoài về nước 

Không còn 

áp dụng 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

20. 

Thông tư 04/LĐTBXH; ngày 

12/05/1993 

Thông tư của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

về chế độ trợ cấp cho hộ gia đình 

đi xây dựng các vùng kinh tế mới 

theo Quyết định số 327-CT ngày 

Không còn 

áp dụng 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1584
1 tài liệu
0
791
1 tài liệu
0
727
2 tài liệu
0
1110
6 tài liệu
0
3094
1 tài liệu
0
753
1 tài liệu
0
754
2 tài liệu
0
1060
1 tài liệu
0
766
4 tài liệu
0
2280
2 tài liệu
0
1261
3 tài liệu
0
1579
1 tài liệu
0
702
10 tài liệu
0
4789
10 tài liệu
0
4978
10 tài liệu
0
5303
5 tài liệu
0
2899

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1584
18/09/2018
1 tài liệu
0
791
18/09/2018
1 tài liệu
0
727
18/09/2018
2 tài liệu
0
1110
18/09/2018
6 tài liệu
0
3094
18/09/2018
1 tài liệu
0
753
18/09/2018
1 tài liệu
0
754
18/09/2018
2 tài liệu
0
1060
18/09/2018
1 tài liệu
0
766
18/09/2018
4 tài liệu
0
2280
18/09/2018
2 tài liệu
0
1261
18/09/2018
3 tài liệu
0
1579
18/09/2018
1 tài liệu
0
702
18/09/2018
10 tài liệu
0
4789
18/09/2018
10 tài liệu
0
4978
18/09/2018
10 tài liệu
0
5303
18/09/2018
5 tài liệu
0
2899