Tài liệu

764_QD-LDTBXH_281435

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

BỘ LAO ĐỘNG -

THƯƠNG BINH VÀ XÃ

HỘI

-------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Số: 764/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và 
biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 58 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 
(Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

BỘ TRƯỞNG

background image

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, PC.

Phạm Thị Hải Chuyền

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ

(Kèm theo Quyết định số 764/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội)

I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

TT

Tên loại

văn bản

Số, ký hiệu, ngày

tháng năm ban

hành VB

Tên gọi của văn bản, trích yếu

nội dung của VB

Lý do bãi

bỏ

Ghi

chú

1. Thông tư 19/LĐ-TT; ngày

30/7/1960

Thông tư của Bộ Lao động hướng
dẫn thi hành chế độ tiền lương 
ngày trong khu vực sản xuất

Không còn

áp dụng

Bãi bỏ

toàn bộ

2. Thông tư 04/LĐ-TT; ngày

16/4/1963

Thông tư của Bộ Lao động hướng
dẫn việc giải quyết vấn đề tiền 
lương của quân nhân tình nguyện 
chuyển ngành sau 01/5/1960

Không còn

áp dụng

Bãi bỏ

toàn bộ

3. Thông tư 11/LĐ-TT; ngày

14/4/1963

Thông tư của Bộ Lao động quy 
định chế độ trả lương cho cán bộ,
công nhân viên khi ngừng việc

Không còn

áp dụng

Bãi bỏ

toàn bộ

4. Thông tư 20/LĐ-TT; ngày

14/02/1963

Thông tư của Bộ Lao động hướng
dẫn thi hành chế độ trả lương 
trong trường hợp làm ra hàng 
hỏng, hàng xấu hoặc công trình 
sai phạm kỹ thuật

Không còn

áp dụng

Bãi bỏ

toàn bộ

5. Thông tư 13-LĐ/TT; ngày

01/7/1961

Thông tư của Bộ Lao động hướng
dẫn cấp sổ lao động

Không còn

áp dụng

Bãi bỏ

toàn bộ

6. Thông tư 17-LĐ-TT; ngày

9/11/1964

Thông tư của Bộ Lao động hướng
dẫn thi hành Thông tư số 88-
TTg-CN ngày 01/10/1964 của 
Thủ tướng Chính phủ về chế độ 
trợ cấp thôi việc

Không còn

áp dụng

Bãi bỏ

toàn bộ

7. Thông tư 88/TTg-CP; ngày

01/10/1964

Quy định chế độ trợ cấp thôi việc Không còn

áp dụng

Bãi bỏ

toàn bộ

8. Thông tư 02-LĐ/TT; ngày

30/01/1975

Thông tư của Bộ Lao động đối 
với người làm hợp đồng có thời 

Không còn

áp dụng

Bãi bỏ

toàn bộ

background image

hạn cho nhà nước

9. Thông tư 26/LĐ/TT; ngày

11/12/1985

Thông tư của Bộ Lao động hướng
dẫn thực hiện một số chế độ phụ 
cấp đối với ngành giáo dục, dạy 
nghề

Không còn

áp dụng

Bãi bỏ

toàn bộ

10. Thông tư 07/LĐ/TT; ngày

17/7/1986

Thông tư của Bộ Lao động hướng
dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện 
vật cho công nhân viên chức làm 
những công việc độc hại

Không còn

áp dụng

Bãi bỏ

toàn bộ

11. Thông tư 13/LĐ-TT; ngày

06/10/1986

Thông tư của Bộ Lao động hướng
dẫn thi hành chế độ phụ cấp thợ 
đặc biệt giỏi

Không còn

áp dụng

Bãi bỏ

toàn bộ

12. Thông tư 03/LĐ/TT; ngày

09/01/1987

Thông tư của Bộ Lao động hướng
dẫn thi hành chế độ tiền lương để 
lại cho gia đình của công nhân 
viên chức và các lực lượng vũ 
trang công tác ở nước ngoài

Không còn

áp dụng

Bãi bỏ

toàn bộ

13. Thông tư 07/LĐ-TT; ngày

06/02/1987

Thông tư của Bộ Lao động hướng
dẫn thi hành chế độ phụ cấp thu 
hút

Không còn

áp dụng

Bãi bỏ

toàn bộ

14. Thông tư 09/LĐTBXH/TT;

ngày 14/10/1987

Thông tư của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng 
dẫn tính lại phụ cấp đối với quan 
trắc viên khí tượng thủy văn

Không còn

áp dụng

Bãi bỏ

toàn bộ

15. Thông tư 11/LĐTBXH/TT;

ngày 29/10/1987

Thông tư của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng 
dẫn tính lại phụ cấp đối với các 
hoạt động văn hóa, thông tin

Không còn

áp dụng

Bãi bỏ

toàn bộ

16. Thông tư 12/LĐTBXH/TT;

ngày 03/8/1988

Thông tư của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng 
dẫn sửa đổi chế độ phụ cấp phẫu 
thuật, thường trực, chế độ bồi 
dưỡng trong thời gian chống dịch
đối với cán bộ, viên chức ngành y
tế

Không còn

áp dụng

Bãi bỏ

toàn bộ

17. Thông tư 19-LĐTBXH/TT;

ngày 21/10/1989

Thông tư của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng 
dẫn chế độ thôi việc và chế độ trợ
cấp tạm ngừng việc theo quyết 
định số 176-HĐBT ngày 
9/10/1989 của Hội đồng Bộ 
trưởng

Không còn

áp dụng

Bãi bỏ

toàn bộ

18. Thông tư 19-LĐTBXH/TT; Thông tư của Bộ Lao động - 

Không còn Bãi bỏ

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1590
1 tài liệu
0
794
1 tài liệu
0
729
2 tài liệu
0
1115
6 tài liệu
0
3106
1 tài liệu
0
756
1 tài liệu
0
757
2 tài liệu
0
1067
1 tài liệu
0
771
4 tài liệu
0
2292
2 tài liệu
0
1267
3 tài liệu
0
1581
1 tài liệu
0
708
10 tài liệu
0
4824
10 tài liệu
0
4998
10 tài liệu
0
5329
5 tài liệu
0
2909

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1590
18/09/2018
1 tài liệu
0
794
18/09/2018
1 tài liệu
0
729
18/09/2018
2 tài liệu
0
1115
18/09/2018
6 tài liệu
0
3106
18/09/2018
1 tài liệu
0
756
18/09/2018
1 tài liệu
0
757
18/09/2018
2 tài liệu
0
1067
18/09/2018
1 tài liệu
0
771
18/09/2018
4 tài liệu
0
2292
18/09/2018
2 tài liệu
0
1267
18/09/2018
3 tài liệu
0
1581
18/09/2018
1 tài liệu
0
708
18/09/2018
10 tài liệu
0
4824
18/09/2018
10 tài liệu
0
4998
18/09/2018
10 tài liệu
0
5329
18/09/2018
5 tài liệu
0
2909