Tài liệu

7.2 Mo ta cong viec nhan vien ky thuat

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2602
3 tài liệu
0
1882
1 tài liệu
0
774
4 tài liệu
0
1896
7 tài liệu
0
3253
3 tài liệu
0
960
7 tài liệu
0
2949
10 tài liệu
0
4462
10 tài liệu
0
4772
10 tài liệu
0
4701
2 tài liệu
0
1374
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
3215
8 tài liệu
0
3540
5 tài liệu
0
2593
10 tài liệu
0
5596
9 tài liệu
0
3964
10 tài liệu
0
4257
6 tài liệu
0
2594
10 tài liệu
0
4245
6 tài liệu
0
2550
3 tài liệu
0
2145
8 tài liệu
0
3428
5 tài liệu
0
2312
6 tài liệu
0
2603
8 tài liệu
0
3236
10 tài liệu
0
4587
5 tài liệu
0
3025
9 tài liệu
0
3896
7 tài liệu
0
3957
10 tài liệu
0
4670
1 tài liệu
0
819
10 tài liệu
0
5270
10 tài liệu
0
4963
4 tài liệu
0
1780
5 tài liệu
0
3016
4 tài liệu
0
2833
8 tài liệu
0
3371
10 tài liệu
0
4379

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2602
28/01/2019
3 tài liệu
0
1882
28/01/2019
7 tài liệu
0
3633
28/01/2019
1 tài liệu
0
774
28/01/2019
4 tài liệu
0
1896
28/01/2019
7 tài liệu
0
3253
28/01/2019
3 tài liệu
0
960
28/01/2019
7 tài liệu
0
2949
28/01/2019
10 tài liệu
0
4462
28/01/2019
10 tài liệu
0
4772
28/01/2019
10 tài liệu
0
4701
28/01/2019
10 tài liệu
0
6167
28/01/2019
2 tài liệu
0
1374
30/01/2019
10 tài liệu
0
5515
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
3215
28/01/2019
8 tài liệu
0
3540
28/01/2019
5 tài liệu
0
2593
28/01/2019
10 tài liệu
0
5596
28/01/2019
9 tài liệu
0
3964
28/01/2019
10 tài liệu
0
4257
28/01/2019
6 tài liệu
0
2594
28/01/2019
10 tài liệu
0
4245
28/01/2019
6 tài liệu
0
2550
28/01/2019
3 tài liệu
0
2145
28/01/2019
8 tài liệu
0
3428
28/01/2019
5 tài liệu
0
2312
28/01/2019
6 tài liệu
0
2603
28/01/2019
8 tài liệu
0
3236
28/01/2019
10 tài liệu
0
4587
28/01/2019
5 tài liệu
0
3025
30/01/2019
9 tài liệu
0
3896
28/01/2019
7 tài liệu
0
3957
28/01/2019
10 tài liệu
0
4670
28/01/2019
1 tài liệu
0
819
28/01/2019
10 tài liệu
0
5270
28/01/2019
10 tài liệu
0
4963
28/01/2019
4 tài liệu
0
1780
28/01/2019
5 tài liệu
0
2861
28/01/2019
5 tài liệu
0
2745
28/01/2019
5 tài liệu
0
3016
28/01/2019
4 tài liệu
0
2833
28/01/2019
8 tài liệu
0
3371
28/01/2019
10 tài liệu
0
4379