Tài liệu

7.2 Mo ta cong viec nhan vien ky thuat

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1769
2 tài liệu
0
986
3 tài liệu
0
1509
5 tài liệu
0
2103
9 tài liệu
0
2547
7 tài liệu
0
2786
10 tài liệu
0
3165
1 tài liệu
0
531
10 tài liệu
0
3607
10 tài liệu
0
3419
4 tài liệu
0
1216
5 tài liệu
0
1996
4 tài liệu
0
1938
3 tài liệu
0
1295
1 tài liệu
0
532
4 tài liệu
0
1218
7 tài liệu
0
2204
3 tài liệu
0
613
7 tài liệu
0
1985
10 tài liệu
0
2940
10 tài liệu
0
3111
10 tài liệu
0
3269
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2159
8 tài liệu
0
2350
5 tài liệu
0
1782
10 tài liệu
0
3895
9 tài liệu
0
2628
10 tài liệu
0
2864
6 tài liệu
0
1726
10 tài liệu
0
2812
6 tài liệu
0
1674
8 tài liệu
0
2247
5 tài liệu
0
1581
6 tài liệu
0
1715
8 tài liệu
0
2128
10 tài liệu
0
2924
8 tài liệu
0
2281
10 tài liệu
0
2909

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
1769
28/01/2019
10 tài liệu
0
4224
28/01/2019
2 tài liệu
0
986
30/01/2019
10 tài liệu
0
3828
28/01/2019
3 tài liệu
0
1509
28/01/2019
5 tài liệu
0
2103
30/01/2019
9 tài liệu
0
2547
28/01/2019
7 tài liệu
0
2786
28/01/2019
10 tài liệu
0
3165
28/01/2019
1 tài liệu
0
531
28/01/2019
10 tài liệu
0
3607
28/01/2019
10 tài liệu
0
3419
28/01/2019
4 tài liệu
0
1216
28/01/2019
5 tài liệu
0
2027
28/01/2019
5 tài liệu
0
1799
28/01/2019
5 tài liệu
0
1996
28/01/2019
4 tài liệu
0
1938
28/01/2019
3 tài liệu
0
1295
28/01/2019
7 tài liệu
0
2572
28/01/2019
1 tài liệu
0
532
28/01/2019
4 tài liệu
0
1218
28/01/2019
7 tài liệu
0
2204
28/01/2019
3 tài liệu
0
613
28/01/2019
7 tài liệu
0
1985
28/01/2019
10 tài liệu
0
2940
28/01/2019
10 tài liệu
0
3111
28/01/2019
10 tài liệu
0
3269
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2159
28/01/2019
8 tài liệu
0
2350
28/01/2019
5 tài liệu
0
1782
28/01/2019
10 tài liệu
0
3895
28/01/2019
9 tài liệu
0
2628
28/01/2019
10 tài liệu
0
2864
28/01/2019
6 tài liệu
0
1726
28/01/2019
10 tài liệu
0
2812
28/01/2019
6 tài liệu
0
1674
28/01/2019
8 tài liệu
0
2247
28/01/2019
5 tài liệu
0
1581
28/01/2019
6 tài liệu
0
1715
28/01/2019
8 tài liệu
0
2128
28/01/2019
10 tài liệu
0
2924
28/01/2019
8 tài liệu
0
2281
28/01/2019
10 tài liệu
0
2909