Tài liệu

7.1 Mo ta cong viec Truong phong ky thuat

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1763
2 tài liệu
0
983
3 tài liệu
0
1504
5 tài liệu
0
2091
9 tài liệu
0
2539
7 tài liệu
0
2773
10 tài liệu
0
3150
1 tài liệu
0
530
10 tài liệu
0
3588
10 tài liệu
0
3409
4 tài liệu
0
1211
5 tài liệu
0
1987
4 tài liệu
0
1933
3 tài liệu
0
1293
1 tài liệu
0
530
4 tài liệu
0
1217
7 tài liệu
0
2201
3 tài liệu
0
612
7 tài liệu
0
1979
10 tài liệu
0
2933
10 tài liệu
0
3104
10 tài liệu
0
3261
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2154
8 tài liệu
0
2346
5 tài liệu
0
1777
10 tài liệu
0
3877
9 tài liệu
0
2624
10 tài liệu
0
2852
6 tài liệu
0
1721
10 tài liệu
0
2807
6 tài liệu
0
1670
8 tài liệu
0
2245
5 tài liệu
0
1577
6 tài liệu
0
1709
8 tài liệu
0
2124
10 tài liệu
0
2908
8 tài liệu
0
2270
10 tài liệu
0
2900

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
1763
28/01/2019
10 tài liệu
0
4191
28/01/2019
2 tài liệu
0
983
30/01/2019
10 tài liệu
0
3807
28/01/2019
3 tài liệu
0
1504
28/01/2019
5 tài liệu
0
2091
30/01/2019
9 tài liệu
0
2539
28/01/2019
7 tài liệu
0
2773
28/01/2019
10 tài liệu
0
3150
28/01/2019
1 tài liệu
0
530
28/01/2019
10 tài liệu
0
3588
28/01/2019
10 tài liệu
0
3409
28/01/2019
4 tài liệu
0
1211
28/01/2019
5 tài liệu
0
2023
28/01/2019
5 tài liệu
0
1792
28/01/2019
5 tài liệu
0
1987
28/01/2019
4 tài liệu
0
1933
28/01/2019
3 tài liệu
0
1293
28/01/2019
7 tài liệu
0
2570
28/01/2019
1 tài liệu
0
530
28/01/2019
4 tài liệu
0
1217
28/01/2019
7 tài liệu
0
2201
28/01/2019
3 tài liệu
0
612
28/01/2019
7 tài liệu
0
1979
28/01/2019
10 tài liệu
0
2933
28/01/2019
10 tài liệu
0
3104
28/01/2019
10 tài liệu
0
3261
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2154
28/01/2019
8 tài liệu
0
2346
28/01/2019
5 tài liệu
0
1777
28/01/2019
10 tài liệu
0
3877
28/01/2019
9 tài liệu
0
2624
28/01/2019
10 tài liệu
0
2852
28/01/2019
6 tài liệu
0
1721
28/01/2019
10 tài liệu
0
2807
28/01/2019
6 tài liệu
0
1670
28/01/2019
8 tài liệu
0
2245
28/01/2019
5 tài liệu
0
1577
28/01/2019
6 tài liệu
0
1709
28/01/2019
8 tài liệu
0
2124
28/01/2019
10 tài liệu
0
2908
28/01/2019
8 tài liệu
0
2270
28/01/2019
10 tài liệu
0
2900