Tài liệu

7.1 Mo ta cong viec Truong phong ky thuat

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2131
2 tài liệu
0
1176
3 tài liệu
0
1820
5 tài liệu
0
2553
9 tài liệu
0
3140
7 tài liệu
0
3361
10 tài liệu
0
3940
1 tài liệu
0
659
10 tài liệu
0
4436
10 tài liệu
0
4203
4 tài liệu
0
1504
5 tài liệu
0
2490
4 tài liệu
0
2366
3 tài liệu
0
1585
1 tài liệu
0
638
4 tài liệu
0
1530
7 tài liệu
0
2730
3 tài liệu
0
786
7 tài liệu
0
2448
10 tài liệu
0
3693
10 tài liệu
0
3898
10 tài liệu
0
4004
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2685
8 tài liệu
0
2950
5 tài liệu
0
2199
10 tài liệu
0
4736
9 tài liệu
0
3286
10 tài liệu
0
3557
6 tài liệu
0
2163
10 tài liệu
0
3519
6 tài liệu
0
2123
8 tài liệu
0
2839
5 tài liệu
0
1949
6 tài liệu
0
2153
8 tài liệu
0
2664
10 tài liệu
0
3722
8 tài liệu
0
2833
10 tài liệu
0
3606

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2131
28/01/2019
10 tài liệu
0
5174
28/01/2019
2 tài liệu
0
1176
30/01/2019
10 tài liệu
0
4665
28/01/2019
3 tài liệu
0
1820
28/01/2019
5 tài liệu
0
2553
30/01/2019
9 tài liệu
0
3140
28/01/2019
7 tài liệu
0
3361
28/01/2019
10 tài liệu
0
3940
28/01/2019
1 tài liệu
0
659
28/01/2019
10 tài liệu
0
4436
28/01/2019
10 tài liệu
0
4203
28/01/2019
4 tài liệu
0
1504
28/01/2019
5 tài liệu
0
2454
28/01/2019
5 tài liệu
0
2254
28/01/2019
5 tài liệu
0
2490
28/01/2019
4 tài liệu
0
2366
28/01/2019
3 tài liệu
0
1585
28/01/2019
7 tài liệu
0
3112
28/01/2019
1 tài liệu
0
638
28/01/2019
4 tài liệu
0
1530
28/01/2019
7 tài liệu
0
2730
28/01/2019
3 tài liệu
0
786
28/01/2019
7 tài liệu
0
2448
28/01/2019
10 tài liệu
0
3693
28/01/2019
10 tài liệu
0
3898
28/01/2019
10 tài liệu
0
4004
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2685
28/01/2019
8 tài liệu
0
2950
28/01/2019
5 tài liệu
0
2199
28/01/2019
10 tài liệu
0
4736
28/01/2019
9 tài liệu
0
3286
28/01/2019
10 tài liệu
0
3557
28/01/2019
6 tài liệu
0
2163
28/01/2019
10 tài liệu
0
3519
28/01/2019
6 tài liệu
0
2123
28/01/2019
8 tài liệu
0
2839
28/01/2019
5 tài liệu
0
1949
28/01/2019
6 tài liệu
0
2153
28/01/2019
8 tài liệu
0
2664
28/01/2019
10 tài liệu
0
3722
28/01/2019
8 tài liệu
0
2833
28/01/2019
10 tài liệu
0
3606