Tài liệu

7 Mo ta cong viec cua cac kiem toan vien

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA CÁC KIỂM TOÁN VIÊN

*

Nhiệm vụ:

-

Lập kế hoạch và chỉ đạo các cuộc kiểm toán hòan chỉnh đối với các hoạt động của công

ty và thực hiện vai trò của người đội trưởng với các kiểm toán viên khác. Vận dụng một

mức độ cao về trách nhiệm và nhận định cá nhân trong việc đánh giá hiệu quả của công

việc kiểm soát nội bộ được phản ánh qua các chủ trương, trình tự và thực hành. Xác định

độ tin cậy của sổ sách khác, đánh giá mức độ tiết kiệm và hiệu suất của công tác quản lý

thực hiện, phạm vi và các nghiệp phù hợp với các chính sách và thể chế, và mức độ đạt

được của chương trình.

-

Hổ trợ giám sát viên trong việc lập kế hoạch cho thời gian biểu của kiểm toán và triển

khai từng bước kiểm toán theo nhiệm vụ được giao. Chỉ thị cho các thành viên của nhóm

rõ về trách nhiệm của họ.

-

Chỉ đạo việc tham dự và kết thúc các cuộc họp với các viên chức được kiểm toán. Thông

báo những phát hiện cho họ và yêu cầu trả lởi.

-

Rà soát những phát hiện và hồ sơ kiểm toán của nhân viên thuộc quyền và chẩn bị dự

thảo báo cáo kiểm toán.

-

Chuẩn bị các báo cáo nội bộ như các kế hoạch kiểm toán, các báo cáo về tiến độ, và báo

cáo về những phát hiện quan trọng đã được triển khai.

*

Nhận chỉ thị từ: nhận nhiệm vụ được giao với những hướng dẫn chung về mục đíchh và

các vấn đề từ Trưởng hoặc Phó phòng kiểm toán.

*

Báo cáo cho: Trưởng kiểm toán hoặc phó phòng kiểm toán về những kết quả của các

công việc đã được thực hiện.

*

Chịu sự giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ bởi: Trưởng hoặc phó phòng kiểm toán. Tiến

hành độc lập trong khi triển khai chương trình kiểm toán đã được Trưởng hoặc phó

phòng kiểm tóan thông qua để đảm bảo sự nhất quán trong các cuộc kiểm toán và năng

lực nghề nghiệp.

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
6338