Tài liệu

7 Kiem toan nguon von chu so huu

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

KIỂM TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU. 

1

? Nội dung và đặc điểm của khoản mục. 

1.1- Nội dung. 

Nguồn vốn chủ sở hữu là các loại nguồn vốn thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp, của các thành

viên trong công ty liên doanh, hoặc các cổ đông trong công ty cổ phần. Nguồn vốn này hình thành

từ việc góp vốn, hoặc từ kết quả kinh doanh. 

Nói chung, các tài khoản nguồn vốn chủ sở hữu có số lượng nghiệp vụ phát sinh trong kỳ rất ít, tuy nhiên

chúng thường rất quan trọng vì : 

? Giá trị của mỗi nghiệp vụ thường lớn. 

?  Tính chất quan trọng của các nghiệp vụ do liên quan đến nguồn vốn chủ sở hữu, vì rằng  

việc tăng giảm vốn có thể liên quan đến lợi nhuận, hoặc phải tuân thủ những yêu cầu về mặt  

pháp lý. 

1.3- Mục tiêu kiểm toán khoản mục. 

-Các nghiệp vụ liên quan đến nguồn vốn chủ sở hữu thì thật sự xảy ra (phát sinh)

-Mọi nghiệp vụ liên quan đến nguồn vốn chủ sở hữu đều được ghi chép (đầy đủ)

-Các số dư về nguồn vốn chủ sở hữu được tính toán chính xác và thống nhất với sổ cái (ghi chép chính xác)

-Các nguồn vốn chủ sở hữu được trình bày đúng đắn và công bố đầy đủ (trình bày và công bố).

2- Kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu. 

2.1- Nghiên cứu và đánh giá kiểm soát nội bộ. 

Kiểm toán viên cũng cần tìm hiểu những nét cơ bản về kiểm soát nội bộ đối với nguồn vốn này, như

là : 

?  Sự   xét   duyệt   đối   với   việc   ghi   chép   các   nghiệp   vụ   liên   quan   đến   nguồn   vốn   chủ   sở   hữu.  

? Số dư các nguồn vốn chủ sở hữu có được kế toán trưởng kiểm tra định kỳ hay không ? ... 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

2.2- Các thử nghiệm đối với nguồn vốn chủ sở hữu. 

a - Lập bảng phân tích các tài khoản nguồn vốn chủ sở hữu. 

Bảng phân tích bao gồm các nội dung là số dư đầu kỳ, các nghiệp vụ phát sinh tăng trong kỳ, các

nghiệp vụ phát sinh giảm trong kỳ và số dư cuối kỳ. Căn cứ vào các bảng phân tích, kiểm toán viên

kiểm tra về việc tính toán và đối chiếu tổng số với Sổ cái. 

b - Kiểm tra chứng từ gốc của các nghiệp vụ tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu trong kỳ. 

Việc kiểm tra tỉ mỉ trên chứng từ của các nghiệp vụ này nhằm mục đích xem xét : 

? Tính hợp lệ của các nghiệp vụ : chẳng hạn các trường hợp tăng giảm vốn, lập quỹ, chi quỹ, phân

phối lợi tức ... có đúng với quy định về quản lý tài chính của Nhà nước và điều lệ công ty hay không ? 

? Các nghiệp vụ có được xét duyệt bởi cấp có thẩm quyền trong đơn vị hay không ? 

?  Các nghiệp vụ có được ghi chép theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hay  

không ? 

? Kiểm tra các nghiệp vụ chi quỹ xem có thực sự xảy ra không ? 

c- Kiểm tra chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá. 

* Đối với chênh lệch đánh giá lại tài sản : thường xảy ra trong các trường hợp : 

? Chênh lệch giữa giá trị sổ sách và giá được đánh giá lại bởi các bên tham gia liên doanh khi

góp vốn liên doanh bằng tài sản : Trường hợp này kiểm toán viên phải kiểm tra Biên bản đánh giá của

các bên tham gia liên doanh. 

? Chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quyết định của Nhà nước. 

Trong cả hai trường hợp trên, kiểm toán viên cần đối chiếu với các khoản mục tài sản liên quan, như

với tài sản cố định, vật tư hàng hóa được đánh giá lại. 

* Đối với chênh lệch tỷ giá : 

Trước hết, kiểm toán viên cần tìm hiểu về phương pháp hạch toán chênh lệch tỷ giá của 

đơn vị có phù hợp với chế độ kế toán hiện hành và áp dụng một cách nhất quán hay không ? 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Cuối cùng, kiểm toán viên cũng kiểm tra các nghiệp vụ xử lý chênh lệch đánh giá lại tài 

sản và chênh lệch tỷ giá có phù hợp với chế độ hiện hành và có được xét duyệt bởi các cấp có 

thẩm quyền hay không ? 

d - Kiểm tra việc trình bày và công bố các nguồn vốn chủ sở hữu. 

Kiểm toán viên cần chú ý những vấn đề sau : 

? Các nguồn vốn chủ sở hữu cần phải trình bày riêng biệt từng loại trên bảng cân đối kế toán.

? Đơn vị phải công bố về tình hình biến động của nguồn vốn chủ sở hữu trong Bảng thuyết

minh báo cáo tài chinh. 

3- Một số vấn đề về kiểm toán nguồn vốn công ty cổ phần. 

Hoạt   động   của   các   công   ty   cổ   phần   và   thị   trường   chứng   khoán   còn   rất   mới   mẻ   ở   Việt  

Nam. Vì vậy, chúng tôi xin giới thiệu một số vấn đề trong kiểm toán nguồn vốn công ty cổ

phần. 

3.1- Kiểm soát nội bộ. 

Kiểm soát nội bộ đối với nguồn vốn công ty cổ phần bao gồm ba nội dung chính là (1) Sự phê chuẩn

đúng đắn các nghiệp vụ của Hội đồng quản trị ; (2) Sự phân chia trách nhiệm trong việc thực hiện

các nghiệp vụ 

? thường được thực hiện qua việc sử dụng dịch vụ lưu ký và chuyển nhượng cổ

phần ; và (3) Việc duy trì một hệ thống sổ sách đầy đủ. 

a - Kiểm soát của Hội đồng quản trị đối với các nghiệp vụ về vốn cổ phần. 

?  Mọi sự thay đổi về vốn cổ phần đều phải được sự phê chuẩn chính thức của Hội đồng quản trị, và 

được thể hiện qua các Biên bản họp của Hội đồng quản trị. 

Khi đánh giá kiểm soát nội bộ về vốn cổ phần, kiểm toán viên cần xem là công ty tự 

 quản lý và theo dõi cổ phần, hay họ sử dụng các dịch vụ lưu ký v à chuyển nhượng cổ phần. 

1 2 

Riêng tại những đơn vị tự quản lý và giữ sổ sách theo dõi cổ phần, Hội đồng quản trị phải 

thông qua quyết định về việc phân công : người ký cổ phiếu 

? thường thì cổ phiếu phải có chữ 

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
9 tài liệu
0
4951