Tài liệu

7. Don_de_nghi_huong_tro_cap_thai_san

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN 

       Kính gửi

: Bảo hiểm xã hội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Số CMND: . . . . . . . . . . . . . . . .

do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cấp ngày . . . .tháng . . .n ăm. . . . . , là
cha/người nuôi dưỡng của . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sinh ngày . . . . tháng . . . . .
năm . . . . . 

Hiện cư trú tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .

Số điện thoại (nếu có): ……………………ĐTDĐ: ……………………

Mẹ cháu là ………………………, chết ngày … tháng …… năm ……,

có   thời   gian  đóng   BHXH   là   ……   năm   ……   tháng,   số   sổ   BHXH:
……………………

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết chế độ thai sản

cho tôi theo quy định.

……, ngày …… tháng ……năm……

Xác nhận của chính quyền

địa phương nơi cư trú

(ký, đóng dấu)

……, ngày …… tháng ……năm……

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 11A-
HSB

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
771
0 trang
0
474
0 trang
0
538

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1403
10 tài liệu
0
4916

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1403
20/12/2018
10 tài liệu
0
4916