Tài liệu

7. Bang_ngan_sach_dao_tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

BẢNG NGÂN SÁCH ĐÀO TẠO HÀNG NĂM

Stt

Khoá đào tạo

Người tham gia

Thời gian

Chi phí

Ghi chú

Tổng cộng

Ngày    tháng    năm 2008

Người lập

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4383
20/12/2018
3 tài liệu
0
1417