Tài liệu

7 Bảng đánh giá phòng KH

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

BẢNG ĐÁNH GIÁ QUÝ    NĂM 20

Họ và Tên
Phòng
Bộ Phận

Từ: 

1 – NHIỆM VỤ - TINH THẦN TRÁCH NHIỆM (ĐIỂM TỐI ĐA 80)

1

10

2

10

3

10

4 Báo cáo giám đốc hàng tuần

10

5 Kết quả doanh số

30

6

10

1

5

IV. TUÂN THỦ NỘI QUY – TRẬT TỰ CÔNG TY (ĐIỂM TỐI ĐA 15)

1 Tuân thủ các nội quy chung của Công ty

10

Bảo vệ, Quản lý tài sản của Công ty

5

TỔNG CỘNG ĐIỂM

MỨC ĐÁNH 

GIÁ

TP. ĐÁNH 

GIÁ

  Quản lý nhân viên trực thuộc. Hoạch định chiến lược, chính sách kinh doanh cho 
phòng KD trên toàn khu vực từ Đà Nẵng đổ về hết miền Nam (3đ)                                
                                                 Hoạch định chiến lược, chính sách kinh doanh 
(marketing mix) và phát triển sản phẩm của công ty  (3đ)                                               
                                                                                           Xây dựng mục tiêu, kế 
hoạch hành động hàng quý, hàng năm cho các bộ phận phụ trách (4đ)

Điều hành toàn bộ hoạt động của bộ phận kinh doanh  của phòng, Tổ chức kinh 
doanh hoàn chỉnh các sản phẩm thuộc các ngành phụ trách. Thực hiện các hoạt động 
chiêu thị , quảng cáo và giải quyết than phiền của khách hàng                                        
                                                                                   phân bổ thị trường, khách hàng 
cho NVKD (3đ)                                                                                               Hỗ trợ 
NVKD trong giao tiếp khách hàng và dự án, Kiểm soát đôn đốc hoạt động kinh doanh 
của NVKD, Giao dịch, đàm phán, ký kết các hợp đồng kinh doanh
 (4đ)                                                                             
 Kiểm soát tình hình kinh doanh của từng NVKD, đọc báo cáo của NVKD (3đ)
Chọn lựa sản phẩm, đàm phán hợp đồng với khách hàng,  Nghiên cứu đề nghị các 
phương án kinh doanh hiệu quả (3đ) 
Bổ nhiệm phân công công việc cho nhân viên không ngừng nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực đảm bảo sự gắn bó lâu dài của nhân viên kinh doanh (3đ)
Xây dựng kế họach đào tạo và phát triển nhân viên  bộ phận đảm bảo phát huy tối đa 
tiềm năng nhân lực hiện có, Thực hiện việc đánh giá khen thưởng, kỹ luật nhân viên 
chính xác và công tâm (4đ)                                                                       

Tinh thần trách nhiệm:
- Quản lý NVKD, điều động mọi họat động của phòng theo chức năng và quyền hạn, 
hòan thành chỉ tiêu công ty đề ra
- Duy trì nâng cao tinh thần làm việc đồng đội nhóm, Huấn luyện nhân viên kỹ năng, 
kiến thức, thái độ, giá trị của Công ty.
- Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về cácnhiệm vụ được giao
- Đôn đốc công nợ cùng phòng kế toán.

III. VĂN HÓA CÔNG TY (ĐIỂM TỐI ĐA 5)
Các trưởng phòng lưu ý: tiêu chí nào hòan thiện mới có điểm

Quan hệ cơ bản:
Đối với bản thân. (1 điểm)
Quan hệ đặc biệt:
Giữa cấp trưởng phòng với nhân viên thuộc quyền (1 điểm)
Giữa các trưởng phòng ban với nhau (2)
Đóng góp ý kiến cải tiến công ty (1)

background image

TỔNG KẾT XẾP LỌAI

XẾP LỌAI

95 -> 100 ĐIỂM (LOẠI A)
86  ->  94 ĐIỂM (LỌAI B)
76  ->  85 ĐIỂM (LỌAI C)
66  ->  75 ĐIỂM (LOẠI D)

65 ĐIỂM TRỞ XUỐNG (LOẠI E)

TRƯỞNG PHÒNG                              NHÂN SỰ

P. GIÁM ĐỐC

+

Ñöông söï coù daáu hieäu vi phaïm vaø khoâng tuaân thuû quy ñònh cuûa Coâng ty;

+

Ñöông söï coù daáu hieäu vi phaïm Phaùp luaät Vieät Nam.

Ñieàu 9 :

Quan heä ñaët bieät

8.1 Ñoái vôùi baûn thaân :
·        Chaáp haønh vieäc giöõ veä sinh, ngaên naép taïi khu vöïc laøm vieäc;
·        Baûo veä moâi tröôøng, haïn cheá toái ña vieäc huùt thuoác laù trong Coâng ty;
·        Trung thöïc khi khai trình veà söï vuï baûn thaân;
·        Caån troïng trong phaùt ngoân, khoâng ñöôïc noùi tuïc chöûi theà;
·        Tuaân thuû nghieâm ngaët quy ñònh cuûa töøng boä phaän trong coâng ty.
8.2 Ñoái vôùi ñoàng nghieäp:
·        Noã löïc giuùp ñôõ khi ñoàng nghieäp gaëp khoù khaên trong coâng vieäc;
·        Khoâng ñöôïc töï yù söû duïng phöông tieän, duïng cuï laøm vieäc cuûa ñoàng nghieäp;
·        Khoâng ñöôïc coù nhöõng haønh vi gaây maát ñoaøn keát noäi boä nhö mieät thò hoaëc vu khoáng, beø phaùi , xaùch ñoäng hoaëc pheâ bình ñoàng nghieäp khi hoï vaéng maët.
·        Nhaéc nhôû khuyeân can ñoàng nghieäp khi nhaän thaáy raèng :

9.1 Giöõa nhaân vieân ñoái vôùi caùc caáp tröôûng phoøng noùi chung :
·        Phaûi coù thaùi ñoä leã pheùp, toân troïng;
·        Khoâng ñöôïc pheâ bình caáp tröôûng phoøng tröôùc söï chöùng kieán cuûa baát kyø ngöôøi thöù ba naøo khaùc;
·        Nghieâm caám bieåu hieän luoàn cuùi, phænh nònh tröôûng phoøng;
·        Nghieâm caám tuyeät ñoái vieäc hoái loä tröôûng phoøng döôùi baát kyø hình thöùc naøo, vôùi baát kyø möùc ñoä naøo;
·        Baûo veä uy tín cho caáp tröôûng phoøng laø goùp phaàn baûo veä uy tín cuûa Coâng ty.
9.2 Giöõa tröôûng phoøng ñoái vôùi nhaân vieân thuoäc quyeàn :
·        AÂn caàn, ñoä löôïng nhöng khoâng dung tuùng bao che;
·        Göông maãu trong coâng vieäc, trong vieäc chaáp haønh quy ñònh cuûa Coâng ty;
·        Chæ thò phaûi roõ raøng, ñaày ñuû döõ kieän, phaûi ño löôøng tröôùc möùc ñoä khaû thi, nhaân vieân phaûi thöïc hieän chính xaùc vaø troïn veïn nhöõng noäi dung ñöôïc giao phoù;
·        Nghieâm caám nhaân vieân khoâng chaáp haønh chæ thò cuûa tröôûng phoøng tröïc tieáp. Neáu khoâng ñoàng yù nhaân vieân ñöôïc quyeàn goùp yù nhöng khoâng ñoái khaùng khaùc vôùi chæ thò cuûa tröôûng phoøng. 
·        Khi nhaân vieân goùp yù hôïp leä, tröôûng phoøng phaûi tieáp nhaän treân tinh thaàn caàu tieán;
·        Thöôøng xuyeân nhìn nhaän vaø khuyeán khích, thuùc ñaåy nhaân vieân taïo ra nhieàu saùng kieán, caûi tieán môùi, luoân nhaïy beùn tröôùc moïi tình huoáng. Ñeå kòp thôøi quan taâm ñeà baït, thaêng traät cuûa nhaân vieân;
·        Thöôûng phaït phaân minh theo ñuùng noäi quy Coâng ty, Phaûi giaûi quyeát chaát vaán, khieáu naïi cuûa nhaân vieân kòp thôøi, trieät ñeå vaø roõ raøng;
·        Nghieâm caám haønh xöû thieân leäch, ñoá kî;
·        Haïn cheá toái ña tröôûng phoøng nhôø nhaân vieân laøm vieäc rieâng tö ngoaøi giôø;
·        Nghieâm caám tuyeät ñoái vieäc phuû nhaän hoaëc laïm duïng hoaëc maïo nhaän coâng söùc, thaønh quaû cuûa nhaân vieân.
9.3 Giöõa caùc tröôûng phoøng vôùi nhau :
·        Phaûi tuaân theo nhöõng quy ñònh neâu ôû ñieàu khoaûn 9.1 vaø 9.2 cuûa baûn noäi quy naøy;
·        Khoâng ñöôïc chæ thò, phaân coâng vöôït caáp;
·        Nghieâm caám caùc caáp tröôûng phoøng coù tö töôûng hoaëc bieåu hieän mang tính cuïc boä;

background image

·        Nghieâm caám caùc caáp tröôûng phoøng haønh xöû quaù quyeàn haïn cho pheùp hoaëc thöïc hieän tröôùc, baùo caùo sau;
·        Caùc tröôûng phoøng phaûi phaûi thieát laäp quy ñònh rieâng cho boä phaän maø mình phuï traùch treân nguyeân taéc :
a)     Quy ñònh rieâng cuûa boä phaän phaûi ñöôïc ñeä trình ñeå giaùm ñoác duyeät;
b)     Quy ñònh cuûa moãi boä phaän phaûi phuø hôïp vôùi tính chaát nghieäp vuï;
c)     Quy ñònh cuûa caùc boä phaän chöa ñöôïc giaùm ñoác pheâ duyeät hoaëc traùi vôùi quy ñònh vaø chính saùch cuûa Coâng ty ñeàu baát hôïp leä vaø khoâng coù hieäu löïc.
·        Nghieâm caám tuyeät ñoái caùc tröôûng phoøng coù nhöõng tuyeân boá voâ caên cöù, nhöõng haønh vi khoâng töông xöùng vôùi cöông vò laõnh ñaïo;
·        Tröôûng phoøng cuûa boä phaän laø ngöôøi chòu traùch nhieäm duy nhaát vaø toaøn dieän ñoái vôùi hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa boä phaän ñoù tröôùc giaùm ñoác. 

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3313
9 tài liệu
0
3819
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
6 tài liệu
0
3313
22/12/2018
9 tài liệu
0
3819
22/12/2018
0 tài liệu
0
0