Tài liệu

6.5 kpi bao tri

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI bảo trì

1. Số lần không phục vụ được:

-

Công thức: = số lần không phục vụ được/tổng số lần phục vụ hoặc đơn thuần là tổng 
số lần không phục vụ được (nếu bạn không đo lường được tổng số lần phục vụ).

-

Số lần không phục vụ được biểu hiện mức độ đáp ứng yêu cầu của bộ phận bảo trì.

-

Việc không phục vụ được có thể do bộ phận bảo trì không chuẩn bị tốt, do không có 
đủ máy và công cụ dụng cụ, do không đủ người. Nếu bạn có thể phân chia được thì 
bạn sẽ tìm ra cách giải quyết.

2. Số lần không sửa chữa được

-

Được tính bằng số lần không sửa chữa được /tổng số lần phục vụ hoặc đơn thuần là 
tổng số lần không sửa chữa được (nếu bạn không đo lường được tổng số lần phục vụ).

-

Nguyên nhân không sửa được là do máy quá cũ, do tay nghề, do thiếu dụng cụ…

3. Chỉ số hiệu quả hoạt động bảo trì:

-

Bản chất các bộ phận sản xuất là khách hàng của bộ phận bảo trì do vậy, để đánh giá 
hiệu quả của bộ phận bảo trì thì một trong các tiêu chí là đánh giá sự thoả mãn của 
khách hàng.

-

Các chi tiêu đánh giá bao gồm: phản ứng nhanh chóng hay không, sửa tốt hay không?
Sửa nhanh hay không? Với mới trường hợp, bạn cần đưa ra trọng số xem trường hợp 
sửa chữa đó thuộc trường hợp nào? Bình thường, khó hay rất khó…

-

Có hai cách đánh giá là đánh giá định kỳ và đánh giá ngay sau khi thực hiện, việc 
đánh giá ngay sẽ có hiệu quả hơn, tất nhiên là tiêu tốn thời gian và tiền bạc hơn.

4.  Chỉ số chi phí:

-

Một số loại chi phí do bộ phận bảo trì sử dụng như dầu máy…bạn có thể xây dựng 
các định mức chi phí cho các loại chi phí này.

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
376
0 trang
0
463
0 trang
0
398

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
1569
1 tài liệu
0
6825
4 tài liệu
0
2089
3 tài liệu
0
1762
9 tài liệu
0
4575
10 tài liệu
0
6174
4 tài liệu
0
1989
1 tài liệu
0
924

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
1 tài liệu
0
1569
17/01/2019
1 tài liệu
0
6825
17/01/2019
4 tài liệu
0
2089
17/01/2019
3 tài liệu
0
1762
17/01/2019
9 tài liệu
0
4575
17/01/2019
10 tài liệu
0
6174
17/01/2019
4 tài liệu
0
1989
17/01/2019
1 tài liệu
0
924