Tài liệu

6.4 KPI nang suat

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI -Năng suất

1. Năng suất bởi đơn hàng:

-

Công thức: Tính năng suất theo từng đơn hàng.

-

Mục đích: so sánh giữa các đơn hàng với nhau, xác định độ khó của từng đơn hàng và
bạn sẽ tìm ra nguyên nhân tại sao một đơn hàng có năng suất cao hay thấp.

Stt

Số oder

Chuyền

Đơn vị

Năng suất

Lý do

2. Năng suất theo cá nhân:

-

Năng suất cá nhân là số lượng sản phẩm của mỗi cá nhân làm trong một đơn vị thời 
gian.

-

Thông qua chỉ tiêu này, bạn sẽ biết công nhân nào làm hiệu quả.

-

Lưu ý: số lượng sản phẩm được tính là sản phẩm đạt chất lượng. Có những công nhân
năng suất cao nhưng tỷ lệ hàng hư cao hơn rất nhiều.

3. Năng suất theo bộ phận:

-

Năng suất theo bộ phận được tính theo số sản phẩm bộ phận đó theo thời gian.

-

Có những bộ phận sản phẩm được làm bởi riêng từng cá nhân hoặc có thể là sản 
phẩm do cả bộ phận làm ra.

-

Năng suất theo bộ phận là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả làm việc của cá bộ phận và 
người quản lý bộ phận đó.

4. So sánh năng suất:

So sánh năng suất giúp bạn biết mình đang đứng ở đâu để tìm ra giải pháp phù hợp 

cho công ty của bạn.

Bạn nên so sánh năng suất theo các góc độ nào?

-

Giữa các cá nhân với nhau

-

Giữa các bộ phận với nhau

-

Giữa công ty với các đơn vị trong ngành và các công ty khác trên thế giới.

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
400
0 trang
0
490
0 trang
0
925

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
978
10 tài liệu
0
6489
4 tài liệu
0
2128
9 tài liệu
0
4843
4 tài liệu
0
2224
3 tài liệu
0
1864
1 tài liệu
0
1623
1 tài liệu
0
6993

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
1 tài liệu
0
978
17/01/2019
10 tài liệu
0
6489
17/01/2019
4 tài liệu
0
2128
17/01/2019
9 tài liệu
0
4843
17/01/2019
4 tài liệu
0
2224
17/01/2019
3 tài liệu
0
1864
17/01/2019
1 tài liệu
0
1623
17/01/2019
1 tài liệu
0
6993