Tài liệu

6.3 kpi quan ly don hang

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI quản lý đơn hàng

1. Giá trị order tối thiểu:

-

Là giá trị tối thiểu mà tại đó bạn mới ký đơn hàng để đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận đặt ra.

-

Kiểm tra thường xuyên tỷ lệ này hàng tháng, bạn biết rằng các trường hợp order có số
lượng dưới mức yêu cầu và bộ phận ký order phải giải trình.

2. Giá trị trung bình của các order

-

Bằng tổng giá trị / tổng số order

-

Chỉ số này cho biết một các khách hàng có số lượng order lớn hơn hay nhỏ hơn số 
lượng order trung bình.

3. Doanh số/khách hàng

-

Chỉ tiêu này xác định xem khách hàng nào chiếm nhiều doanh số nhất.

-

Bạn có thể xem xét 20 % số khách hàng chiếm 80 % doanh số của bạn, và bạn cần tập
trung nỗ lực chăm sóc khách hàng vào các đối tượng này.

4. Tỷ lệ lợi nhuận/ từng order

-

Xem xét được chỉ tiêu này, cho bạn biết bạn đã sử dụng các loại chi phí nào, chi phí 
nào đã có khả năng cải tiến được, trách nhiệm của các bộ phận.

5. Tỷ lệ lợi nhuận trên từng khách hàng:

-

Tổng hợp tỷ lệ lợi nhuận trên từng khách hàng bằng cách cộng tỷ lệ các order.

-

Chỉ tiêu này cho biết khách hàng nào đang tạo nhiều lợi nhuận nhất cho bạn.

-

Chỉ tiêu này chưa chắc đã đúng nếu như việc giảm lợi nhuận là do phía lỗi của bạn.

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
339
0 trang
0
351
0 trang
0
752

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
1408
1 tài liệu
0
6411
4 tài liệu
0
1886
3 tài liệu
0
1601
9 tài liệu
0
4158
10 tài liệu
0
5623
4 tài liệu
0
1775
1 tài liệu
0
836

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
1 tài liệu
0
1408
17/01/2019
1 tài liệu
0
6411
17/01/2019
4 tài liệu
0
1886
17/01/2019
3 tài liệu
0
1601
17/01/2019
9 tài liệu
0
4158
17/01/2019
10 tài liệu
0
5623
17/01/2019
4 tài liệu
0
1775
17/01/2019
1 tài liệu
0
836