Tài liệu

6.1 Mo ta cong viec Truong phong ke hoach

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2599
3 tài liệu
0
1878
1 tài liệu
0
774
4 tài liệu
0
1890
7 tài liệu
0
3245
3 tài liệu
0
956
7 tài liệu
0
2938
10 tài liệu
0
4443
10 tài liệu
0
4761
10 tài liệu
0
4692
2 tài liệu
0
1373
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
3212
8 tài liệu
0
3535
5 tài liệu
0
2586
10 tài liệu
0
5585
9 tài liệu
0
3945
10 tài liệu
0
4248
6 tài liệu
0
2589
10 tài liệu
0
4231
6 tài liệu
0
2540
3 tài liệu
0
2140
8 tài liệu
0
3420
5 tài liệu
0
2307
6 tài liệu
0
2594
8 tài liệu
0
3229
10 tài liệu
0
4574
5 tài liệu
0
3019
9 tài liệu
0
3891
7 tài liệu
0
3953
10 tài liệu
0
4659
1 tài liệu
0
816
10 tài liệu
0
5266
10 tài liệu
0
4959
4 tài liệu
0
1775
5 tài liệu
0
3004
4 tài liệu
0
2829
8 tài liệu
0
3357
10 tài liệu
0
4367

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2599
28/01/2019
3 tài liệu
0
1878
28/01/2019
7 tài liệu
0
3619
28/01/2019
1 tài liệu
0
774
28/01/2019
4 tài liệu
0
1890
28/01/2019
7 tài liệu
0
3245
28/01/2019
3 tài liệu
0
956
28/01/2019
7 tài liệu
0
2938
28/01/2019
10 tài liệu
0
4443
28/01/2019
10 tài liệu
0
4761
28/01/2019
10 tài liệu
0
4692
28/01/2019
10 tài liệu
0
6152
28/01/2019
2 tài liệu
0
1373
30/01/2019
10 tài liệu
0
5510
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
3212
28/01/2019
8 tài liệu
0
3535
28/01/2019
5 tài liệu
0
2586
28/01/2019
10 tài liệu
0
5585
28/01/2019
9 tài liệu
0
3945
28/01/2019
10 tài liệu
0
4248
28/01/2019
6 tài liệu
0
2589
28/01/2019
10 tài liệu
0
4231
28/01/2019
6 tài liệu
0
2540
28/01/2019
3 tài liệu
0
2140
28/01/2019
8 tài liệu
0
3420
28/01/2019
5 tài liệu
0
2307
28/01/2019
6 tài liệu
0
2594
28/01/2019
8 tài liệu
0
3229
28/01/2019
10 tài liệu
0
4574
28/01/2019
5 tài liệu
0
3019
30/01/2019
9 tài liệu
0
3891
28/01/2019
7 tài liệu
0
3953
28/01/2019
10 tài liệu
0
4659
28/01/2019
1 tài liệu
0
816
28/01/2019
10 tài liệu
0
5266
28/01/2019
10 tài liệu
0
4959
28/01/2019
4 tài liệu
0
1775
28/01/2019
3 tài liệu
0
1802
28/01/2019
5 tài liệu
0
2741
28/01/2019
5 tài liệu
0
3004
28/01/2019
4 tài liệu
0
2829
28/01/2019
8 tài liệu
0
3357
28/01/2019
10 tài liệu
0
4367