Tài liệu

6. To_khai_hoan_canh_gia_dinh_cua_than_nhan_nguoi_chet

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                             

TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

 CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI CHẾT

I- Họ, tên người khai (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............................................
- Ngày tháng năm sinh:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………
- Nơi cư trú:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  .  . . . . . . . ..
- Quan hệ với người chết: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .   
II- Họ, tên người chết: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................................
Sinh ngày . . . . tháng . . . .  năm . . .       Số sổ BHXH hoặc số hồ sơ. .  . . . . . . . . . . . . 
Cơ quan đơn vị hoặc nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH trước khi 
chết: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .
Chết ngày . . . . . tháng . . . . .năm. . . . . 
III- Thân nhân khi còn sống có trách nhiệm nuôi dưỡng, đề nghị giải quyết trợ cấp (2):

Số

TT

Họ và tên

Ngày,

tháng
, năm

sinh

Quan hệ

với người

chết

Nghề nghiệp 

Mức thu

 nhập

(nếu có)

Nơi cư 

trú

1
2
3
4

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật và chịu trách  nhiệm

trước pháp luật.

Đề nghị Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ tử tuất theo quy định của 

pháp luật.

. . . . . . . , ngày . . . . .tháng . . . .năm . . ..

Xác nhận của cơ quan, đơn vị

 hoặc UBND xã, phường (3)

(ký, đóng dấu)

. . . . . . , ngày . . . . .tháng . . . .năm . . ..

Người khai 

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:  

(1)  Người khai là người đứng tên lĩnh trợ cấp hàng tháng hoặc một lần.
(2)  Trường hợp con từ 15 tuổi đến 18 tuổi còn đi học phải có giấy chứng nhận của nhà trường
kèm theo; Trường hợp thân nhân không phải là con, vợ (hoặc chồng), bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ
(hoặc bố mẹ chồng) mà người chết khi còn sống phải chiụ trách nhiệm nuôi dưỡng thì phải
khai trong tờ khai này và kèm theo giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi người được
nuôi dưỡng;
(3) Người đang làm việc chết do cơ quan, đơn vị xác nhận; hưu chờ, người bảo lưu thời gian
đóng BHXH, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chết do UBND xã, phường
xác nhận.

Mẫu số 09-HSB

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
723
0 trang
0
441
0 trang
0
509

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1322
10 tài liệu
0
4584

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1322
20/12/2018
10 tài liệu
0
4584