Tài liệu

6. Quy_trinh_hoach_dinh_nhan_su

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ

Mã tài liệu:  NS - 18

Địa danh,…/…./…..

background image

QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ 

Mã tài liệu:  NS - 18
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

ABC

ABC

ABC

Chữ ký

I/ MỤC ĐÍCH:

________________________________________________________________________________________________
Số trang  2 / 5
                                                                                                                                                                    

background image

QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ 

Mã tài liệu:  NS - 18
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

-

Hoạch định nhu cầu nhân sự hàng năm

-

Xác định những tri thức, kỹ năng trọng yếu cho chiến lược của công ty

-

Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm.

II/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ công ty.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

1. Hoạch định nhu cầu nhân sự bộ phận hàng năm:

-

Nhu cầu nhân sự hàng năm của công ty xuất phát từ các yếu tố sau:

+    Số lượng nhân sự nghỉ việc dự kiến do vậy cần có nguồn nhân lực bổ sung.

+    Phát sinh các dự án mới hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh do vậy cần thêm nhân sự hoặc đội 
ngũ cán bộ đội ngũ kế cận do các quản lý được điều chuyển đi bộ phận khác hoặc chức danh cao 
hơn.

-

Vào ngày 15 tháng 12 hàng năm, Giám đốc các bộ phận phải lập kế hoạch nhân sự năm của bộ 
phận đó theo mẫu: NS- 18 – BM01.

-

Kế hoạch nhân sự năm phải được chuyển cho phòng nhân sự xem xét và cho ý kiến. Nếu 
Trưởng phòng nhân sự chưa đồng ý thì thảo luận lại với giám đốc bộ phận, nếu đồng ý thì ký 
nhận và chuyển cho giám đốc điều hành xem xét.

-

Sau khi giám đốc điều hành có ý kiến, Trưởng phòng nhân sự tổng hợp toàn bộ các kế hoạch lập
thành kế hoạch nhân sự năm chung của toàn công ty theo mẫu: NS – 18 – BM02.

2. Xây dựng kỹ năng nhân sự cốt lõi:

-

Mục đích của việc xác định tri thức, kỹ năng cốt lõi là xem xét vị trí vai trò của nó đối với chiến
lược của công ty và tạo thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của công ty với các đối thủ ở từng yếu 
tố tri thức, kỹ năng hay không?

-

Các loại tri thức, kỹ năng cần phải có được phân thành:

+    Loại thiết yếu để có thể vận hành hoạt động của công ty.

+   Một trong các loại ở trên lại trở thành năng lực cạnh tranh mà các đối thủ không có hoặc khó 
khăn trong việc thiết lập.

-

Vào 20-25 tháng 12 hàng năm, phòng nhân sự lập lại bảng đánh giá các kỹ năng, tri thức cốt lõi 
của công ty trình giám đốc xem xét theo mẫu: NS – 18 – BM03.

________________________________________________________________________________________________
Số trang  3 / 5
                                                                                                                                                                    

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4333
20/12/2018
3 tài liệu
0
1403